DISTRIBUCIJA

DISTRIBUCIJA

Distributivna mreža elektroenergetskog sistema Crne Gore obezbjeđuje isporuku električne energije do oko 305.000 potrošača na srednjem i nisko-naponskom nivou, od čega 280.000 pripada kategoriji domaćinstva.

Osim distribucije električne energije do krajnjih potrošača, ovaj segment sistema odgovoran je za preuzimanje električne energije od distribuiranih proizvodnih objekata, odnosno sedam malih hidroelektrana, dok se veza sa prenosnom mrežom ostvaruje u sedamnaest tačaka (trafostanica prenosnih odnosa 110/35kV i 110/10kV).

 

 

OPŠTI PODACI O DISTRIBUTIVNOJ MREŽI
Dužine distributivnih vodova [km]
Nadzemni vodovi 35 kV 1.012,639
Kablovski vodovi 35 kV 48,480
Nadzemni vodovi 10 kV 3.570,112
Kablovski vodovi 10 kV 935,970
Nadzemni vodovi 0,4 kV 12.962,363
Kablovski vodovi 0,4 kV 1.670,981
Broj trafostanica [broj]
TS 35/10 kV 85
TS 35/6 kV 3
TS 35/0,4 kV 21
TS 10/0,4 kV 1.781
STS 10/0,4 kV 1.981