ŠTA JE CIGRE

ŠTA JE CIGRE

CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) - Međunarodno vijeće za velike električne mreže je jedna od vodećih međunarodnih organizacija koja se bavi tehničkim, ekonomskim, organizacionim i regulatornim aspektima elektroenergetskih sistema.

To je međunarodna nevladina i neprofitna organizacija sa sjedištem u Parizu, osnovana 1921. godine sa ciljem da učvrsti i razvije razmjenu stručnih znanja i informacija, među stručnjacima svih zemalja o problematici proizvodnje i visokonaponskog prenosa električne energije.

Pitanja vezana za planiranje i pogon elektroenergetskih sistema, kao i izgradnja i održavanje visokonaponske opreme i elektrana su srž interesovanja CIGRE. Pored toga, CIGRE se bavi i problemima zaštite elektroenergetskih sistema, telekomunikacionom opremom i informacionim sistemima.

CIGRE razvija tehnička znanja na dva načina: putem konferencija i sastanaka, na kojima se prezentiraju i diskutuju naučni radovi, i preko Studijskih komiteta koji rade na rješavanju tehničkih problema i izdaju izvještaje.

Trenutno je aktivno 16 Studijskih komiteta, od kojih se svaki bavi određenom oblašću elektrotehnike, a u njihovom radu koji se realizuje kroz djelovanje Radnih Grupa učestvuje preko 1000 eksperata.

Najvažniji događaj CIGRE je Sesija koja se održava u Parizu svake parne godine. Ona okuplja preko 2500 učesnika iz svih djelova svijeta i pri čemu se prezentuje skoro 400 naučnih radova, koji pokrivaju sva navedena polja interesovanja.