VII savjetovanje : Radovi

 

 

A1 - obrtne električne mašine

R A1-01 MATEMATIČKO MODELOVANJE ASINHRONOG MOTORA NAPAJANOG NESIMETRICNIM NAPONOM
  Borislav Brnjada
 
R A1-02 PRORAČUN PARAMETARA EKVIVALENTNE SHEME ASINHRONOG MOTORA NA OSNOVU NEPOTPUNIH NAZIVNIH PODATAKA I MJERENJA
  Borislav Brnjada
 
R A1-03 REGULACIJA BRZINE MOTORA JEDNOSMJERNIH STRUJA PRIMJENOM PID REGULATORA
  Ksenija Brakočević, Crnogorski elektroprenosni sistem
Martin Ćalasan, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore
 
R A1-04 POREĐENJE TALASNIH OBLIKA NAPONA SINHRONOG GENERATORA PRI RAZLIČITIM STRUKTURAMA SISTEMA ZA REGULACIJU POBUDE
  Mihailo Micev, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore
Martin Ćalasan, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore
Milovan Radulović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore
 
R A1-05 SLIČNOST MODELOVANJA ASINHRONE MAŠINE I SOLARNIH ĆELIJA
  Željko Fuštić, Crnogorski elektrodistributivni sistem
Martin Calasan, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore
Damijan Miljavec, Elektrotehnički fakultet Ljubljana
 

 

 

A2 - transformatori

 

 

R A2-01 REVITALIZACIJA IZOLACIONOG SISTEMA ENERGETSKOG AUTOTRANSFORMATORA 150/150/50MVA, 220/115/10.5KV, U ONLINE REŽIMU PRIMJENOM SINTETIČKIH ADSORBENATA
  Olivera Čolaković, Crnogorski elektroprenosni sistem
 
R A2-02 FONOMETRIJA TRANSFORMATORA U POGONU
  Predrag Mijajlovic, Crnogorski elektroprenosni sistem
Željko Ivanović, Crnogorski elektroprenosni sistem
Bojan Mujović, Crnogorski elektroprenosni sistem
 
R A2-03 POJAVA INVERZNOG SMERA STRUJANJA ULJA U NAMOTAJIMA SA BARIJERAMA I NJEGOV UTICAJ NA FAKTOR NAJTOPLIJE TAČKE U ENERGETSKIM ULJNIM TRANSFORMATORIMA
  Anastasija Popović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Uroš Radoman, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
Zoran Radaković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Beogradu
 
R A2-04 OTKRIVANJE STARENJA I INSTALACIONIH PROBLEMA NA VN IZOLATORIMA POMOĆU METODA USKOPOJASNOG DFR I INDIVIDUALNE TEMPERATURNE KOREKCIJE (ITC)
  Denis Denissov, Megger
Vince Oppedisano, Megger
Kenneth Petroff, Megger
Diego Robalino, Megger
 
R A2-05 TRENDOVI NA PODRUČJU IZOLACISJKIH ULJA ZA ENERGETSKE TRANSFORMAOTRE
  Ivanka Radić, Končar D&ST
Mladen Marković, Končar D&ST
Branimir Ćućić, Končar D&ST
 

 

 

A3 - visokonaponska oprema

 

 

R A3-01 MJERENJE IMPEDANSE I K-FAKTORA NADZEMNIH VODOVA U OP TUZLA
  Tarik Rahmanović, Elektroprenos BiH, OP Tuzla
Mirsad Vehabović, Elektroprenos BiH, OP Tuzla
Dževad Imširović, Elektroprenos BiH, OP Tuzla
 
R A3-02 KONVERZIJA TERMOELEKTRANA NA UGALJ U SISTEME ZA SKLADISTENJE ENERGIJE
  Sasha Savic, E2S Power
 
R A3-03 PRIMJENA UREĐAJA ZA KONTROLISANO UKLJUČENJE I UTICAJ NA PRODUŽENJE ŽIVOTNOG VIJEKA PREKIDAČA
  Stevan Čanović, Crnogorski elektroprenosni sistem
Aleksa Knežević, Crnogorski elektroprenosni sistem
 

 

 

B1 - kablovi

 

 

R B1-01 PRORAČUN DOZVOLЈENOG STRUЈNOG OPTEREĆENJA 35 KV KABLA NA PRIMERU VEZE U OKVIRU VETROPARKA ČIBUK 1
 

Lazar Petrović, Elnos Group, Beograd
Zoran Stojanović, ETF, Beograd

 

R B1-02 ISPITIVANJE AMBIJENTALNIH USLOVA ZEMLJIŠTA NA TRASI KABLOVSKOG VODA 110KV
NInoslav Simić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla
Stefan Obradović, Elektrotehnički institut Nikola Tesla
Jovan Mrvić, Elektrotehnički institut Nikola Tesla
Ranko Jasika, Elektrotehnički institut Nikola Tesla
 
 

 

 

B2 - nadzemni vodovi

 

 

R B2-01 BENEFITI PRIMJENE UŽADI SA KOMPOZITNIM JEZGROM U 35 KV MREŽI U CRNOJ GORI
  Ena Đapić, Electro team d.o.o. Budva
Vladan Radulović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore
 

 

 

B3 - postrojenja

 

 


 

 

B4 - visokonaponski jednosmjerni (HVDC) sistemi i energetska elektronika

 

 

 
R B4-01 ISPITIVANJE JEDNOSMERNOG MAGNETSKOG POLJA DUŽ TRASE 500 KV KABLOVSKOG VODA OD KONVERTORSKE STANICE KOTOR DO RTA JAZ S CILJEM OCENE IZLOŽENOSTI STANOVNIŠTVA
  Maja Grbić, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla” a.d.
Nikola Kuljača, TERNA Crna Gora
Aleksandar Pavlović, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla” a.d.
Ivana Raičević, Institut „Sigurnost”
Luka Glušica, Institut „Sigurnost”
Uroš Vaselić, TERNA Crna Gora
 
R B4-02 ISPITIVANJE JEDNOSMERNOG MAGNETSKOG POLJA U HVDC KONVERTORSKOJ STANICI KOTOR S CILJEM OCENE IZLOŽENOSTI NIKA
  Maja Grbić, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla” a.d.
Nikola Kuljača, TERNA Crna Gora
Aleksandar Pavlović, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla” a.d.
Ivana Raičević, Institut „Sigurnost”
Luka Glušica, Institut „Sigurnost”
Uroš Vaselić, TERNA Crna Gora
 
R B4-03 OPTIMALNO LOCIRANJE I DIMENZIONISANJE STATIČKOG KOMPENZATORA REAKTIVNE SNAGE U IJALNOJ DISTRIBUTIVNOJ MREŽI
  Stevan Rakočević, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore
Martin Calasan, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore
 
R B4-04 UTICAJ ZASJENJENJA NA PRODUKTIVNOST SFE €SV ENERGIJA €2€
  Smajo Bešić, SV Energija d.o.o.
Fadil Begović, SV Energija d.o.o.
 

 

 

B5 - zaštita i automatizacija

 

 

R B5-01 110 KV VOJNIK S/S - CASE STUDY
  Blaž Pirnat, ELES. Služba za Sekundarne Sisteme
Martin Kotnik, ELES. Služba za Sekundarne Sisteme
 
R B5-02 ANALIZA STRUJA ZEMLJOSPOJA U 6 KV MREŽI SA IZOLOVANOM NEUTRALNOM TAČKOM TERMOELEKTRANE "TUZLA"
  Nedžad Bjelić, JP Elektroprivreda BiH sektor za kapitalne investicije
Edin Hadžimustafić, JP Elektroprivreda BiH podružnica TE
Nedžad Osmić, JP Elektroprivreda BiH podružnica TE
 
R B5-03 DETEKCIJA STRUJE ZEMLJOSPOJA U SN POSTROJENJIMA SA IZOLOVANOM NEUTRALNOM TAČKOM TERMOELEKTRANE "TUZLA"
  Edin Hadžimustafić, JP Elektroprivreda BiH podružnica TE Tuzla
Nedžad Osmić, JP Elektroprivreda BiH podružnica TE Tuzla
Nedžad Bjelić, JP Elektroprivreda BiH sektor za kapitalne investicije
 
R B5-04 PROBLEMI U U RELEJNE ZAŠTITE UZROKOVANI POVEZIVANJEM HVDC KABLA NA CRNOGORSKU ELEKTROPRENOSNU MREŽU
  Nikola Mugoša, Crnogorski elektroprenosni sistem
Miloš Darmanović, Crnogorski elektroprenosni sistem
 
R B5-05 REZERVNA ZAŠTITA MREŽE PRI OBNOVLJIVIM IZVORIMA: ZONA 3, PREKOSTRUJNA ZAŠTITA I DRUGE MOGUĆNOSTI
  Carlos Aguilar, GE Grid Solutions Grid Automation
Daniel Patynowski, GE Grid Solutions Grid Automation
Nemanja Vukobrat, GE Grid Solutions Grid Automation
 
R B5-06 SOCIJALNI, EKONOMSKI, POLITIČKI I EKOLOŠKI ASPEKTI AUTOMATIZACIJE U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU
  Maja Muftić Dedović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Adnan Mujezinović, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Nedis Dautbašić, Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
 

 

 

C1 - razvoj i ekonomija EES-a

 

 

R C1-01 DUGOROČNA PROGNOZA NACIONALNIH ENERGETSKIH POTREBA U USLOVIMA ENERGETSKE TRANZICIJE KA POTPUNOJ DEKARBONIZACIJI
  Ljubo Knežević, Crnogorski elektroprenosni sistem a.d.
 
R C1-02 IDEJNO RJEŠENJE VJETROELEKTRANE SKOČIĐEVOJKA€ NA PAŠTOVAČKOJ GORI
  Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Mirjana Domanović, MACS Energy & Water, Serbia Office
 
R C1-03 TEHNO-EKONOMSKA ANALIZA POTENCIJALNIH LOKACIJA ZA PRIKLJUČENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KONTEKSTU CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA
  Lazar Šćekić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore
Mićo Kontić, Crnogorski elektroprenosni sistem
Neda Srdanović, Crnogorski elektroprenosni sistem
 

 

 

C2 - eksploatacija i upravljanje EES-om

 

 

R C2-01 ANALIZA UTICAJA KRATKOROČNIH PRORAČUNA PREKOGRANIČNIH PRENOSNIH KAPACITETA NA SMANJENJE NEŽELJENIH TOKOVA SNAGA
  Neda Srdanović, Crnogorski elektroprenosni sistem
Bogdana Knežević, Crnogorski elektroprenosni sistem
Zoran Jovanović, Crnogorski elektroprenosni sistem
Ljubo Knežević, Crnogorski elektroprenosni sistem
 
R C2-02 MREŽNE APLIKACIJE SCADA/EMS SISTEMA REGIONALNIH DISPEČERSKIH CENTARA U OKVIRU ELEKTROMREŽE SRBIJE AD
  Igor Bundalo, Institut Mihajlo Pupin
Miloš Stojić, Institut Mihajlo Pupin
Goran Jakupović, Institut Mihajlo Pupin
Nina Stojanović, Institut Mihajlo Pupin
Ninel Čukalevski, Institut Mihajlo Pupin
 
R C2-03 AUTOMATSKA REGULACIJA NAPONA I JALOVE SNAGE PRIJENOSNE MREŽE HOPS-A
  Tomislav Stupić, Končar Inženjering za energetiku i transport d.o.o
Matej Nikola Raič, Končar Inženjering za energetiku i transport d.o.o
Domagoj Peharda, Končar Inženjering za energetiku i transport d.o.o
Renata Rubeša, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o
Ana Kekelj, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o
Marko Rekić, Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o
 
R C2-04 FINANSIJSKO PORAVNANJE NEŽELJENIH ODSTUPANJA - FSKAR
  Biljana Ivanović, Crnogorski elektroprenosni sistem AD
 

 

 

C3 - performanse sistema zaštite životne sredine

 

 

R C3-01 ZELENA ENERGIJA - IMPLEMENTACIJA SOLARNIH SISTEMA ZA SOPSTVENE I KOMERCIJALNE POTREBE
  Natalija Radonjic, Sistem MNE
Ana Erakovic, Sistem MNE
Jelena Aligrudic, Sistem MNE
 
R C3-02 PLANOVI PREVENCIJE UDESA PROIZVODNIH POSTROJENJA EPCG AD
  Snežana Đurović, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Dragomir Vojinović, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
 
R C3-03 TRASIRANJE DALEKOVODA S ASPEKTA EKOLOŠKIH ZAHTJEVA
  Gordana Perović, Crnogorski elektroprenosni sistem
Neđeljko Šubarić, Crnogorski elektroprenosni sistem
Milica Vranić, Crnogorski elektroprenosni sistem
 
R C3-04 ZAKONSKE OBAVEZE IMAOCA IZVORA ELEKTROMAGNETNIH POLJA PREMA VAŽEĆIM PROPISIMA CRNE GORE
  Ivana Raičević , Institut „Sigurnost” d.o.o.
Maja Grbić , Elektrotehnički institut „Nikola Tesla” a.d.
Luka Glušica , Institut „Sigurnost” d.o.o.
Aleksandar Pavlović, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla” a.d.
 

 

 

C4 - tehničke performanse EES-a

 

 

R C4-01 ANALIZA KVALITETA NAPONA KOD POTROŠAČA NA NISKONAPONSKOM NIVOU
  Jelana Mrdak, Crnogorski elektrodistributivni sistem
Anja Čanović, Crnogorski elektrodistributivni sistem
 
R C4-02 PRIMJENA ZAŠTITNIH PASIVNIH PETLJI ZA REDUKCIJU ELEKTRIČNOG I MAGNETSKOG POLJA ISPOD VISOKONAPONSKIH NADZEMNIH PRIJENOSNIH LINIJA
  Ajdin Alihodžić, Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Erol Rahmanović, GOPA-INTEC
Adnan Mujezinović, Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Zijad Bajramović, Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Maja Muftić Dedović, Elektrotehnički fakultet Sarajevo
Nedis Dautbašić, Elektrotehnički fakultet Sarajevo
 

 

 

C5 - tržišta električne energije i deregulacija

 

 

R C5-01 OPRAVDANOST TRŽIŠNOG PLASIRANJA ELEKTRIČNE ENERGIJE PROIZVEDENE IZ OBNOVLJIVIH IZVORA KOJI IMAJU STATUS POVLAŠĆENOG PROIZVOĐAČA
  Vladimir Kostić, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
Pavle Grbović, Alpiq Energy SE
Slaven Ivanović, Crnogorski operator tržišta električne energije d.o.o.
Marko Delibašić, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
 
R C5-02 FIZIČKA I FINANSIJSKA PRAVA PRENOSA
  Filip Marković, SEE CAO
Nikolina Kažić, SEE CAO
Filip Mišurović, SEE CAO
 
R C5-03 DEŠAVANJA NA TRŽIŠTIMA ELEKTRIČNE ENERGIJE ZA VRIJEME PANDEMIJE COVID-A 19 TOKOM 2020. GODINE
  Pavle Grbović, ALPIQ ENERGY SE
Vladimir Kostić, Elektroprivreda Crne Gore, AD Nikšić
 

 

 

C6 - distributivni sistemi i decentralizovana proizvodnja

 

 

R C6-01 ANALIZA POJAVA FEROREZONANCIJE U 35 KV DISTRIBUTIVNOJ MREŽI SA IZOLOVANOM NEUTRALNOM TAČKOM
  Sakib Jusić, JP EP BiH- PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA
 
R C6-02 UTICAJ ZAMJENE DIJELA NAPOJNOG KABLA NA REDUKCIONI FAKTOR I NAPON UZEMLJIVACA KOD ZEMLJOSPOJA U TS 35/10 KV
  Borislav Brnjada
 
R C6-03 MODELOVANJE KOMPONENTI ENERGETSKIH MIKROMREŽA
  Miloš Dragić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore
Martin Ćalasan, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore
 
R C6-04 DETEKTOVANJE NETEHNIČKIH GUBITAKA UPOTREBOM IZMJERENIH VRIJEDNOSTI NAPONA U ČVOROVIMA NISKONAPONSKE MREŽE
  Jelena Gajović, Crnogorski elektrodistributivni sistem
 

 

 

STK D2 - informacioni sistemi i telekomunikacije

 

 

R D2-01 INSTALIRANA OPREMA I UPOTREBA RAZLIČITIH PROTOKOLA ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA ZA POTREBE NOVOG SCADA/EMS SISTEMA U CGES-U
  Miljan Jovović, Crnogorski elektroprenosni sistem
Nikola Knežević, Crnogorski elektroprenosni sistem
 
R D2-02 STRUKTURA NOVOG SCADA/EMS SISTEMA INSTALIRANOG U CGES-U
  Marko Zivkovic, Crnogorski Elektroprenosni Sistem
Ivan Asanovic, Crnogorski Elektroprenosni Sistem
Stevan Zivkovic, Crnogorski elektrodistributivni sistem