VI SAVJETOVANJE CG KO CIGRE : Spisak radova

VI SAVJETOVANJE CG KO CIGRE
Spisak radova

STK A1 - obrtne električne mašine

R A1-01 GUI aplikacija za regulaciju brzine DC pogona [rad]
Katarina Kecojević, Elektrotehnički fakultet
Miloš Dedović, Elektrotehnički fakultet
Martin Ćalasan, Elektrotehnički fakultet
 
R A1-02 GUI aplikacija za kočenje DC pogona [rad]
Ognjen Lukačević, Elektrotehnički fakultet-Podgorica
Dimitrije Bojović, Elektrotehnički fakultet-Podgorica
Martin Ćelasan, Elektrotehnički fakultet-Podgorica
 
R A1-03 U/f Regulacija Asinhrone mašine – Matlab-GUI Aplikacija i formiranje optimalnih izlaznih karakteristika [rad]
Vasilije Sinđić, Elektrotehnički fakultet
Maritn Ćalasan, Elektrotehnički fakultet
 
R A1-04 Izlazne karakteristike asinhrone mašine pri različitim frekvencijama [rad]
Nikola Koljcevic, Univerzitet Crne Gore Elektrotehnicki fakultet
Martin Calasan, Univerzitet Crne Gore Elektrotehnicki fakultet
 
R A1-05 Simulacione i eksperimentalne karakteristike asinhronog generatora [rad]
Željko Fuštić, /
Martin Ćalasan, Elektrotehnički fakultet
 
R A1-06 Estimacija parametara nelinearnog modela prekidačkog reluktantnog motora pomoću metaheurističkih algoritama [rad]
Mihailo Micev, Elektrotehnički fakultet
Vladan Vujičić, Elektrotehnički fakultet
 
R A1-07 Primjena metaheurističkih algoritama u optimizaciji uglova uključenja i isključenja prekidačkog reluktantnog motora [rad]
Mihailo Micev, Elektrotehnički fakultet
Martin Ćalasan, Elektrotehnički fakultet
Vladan Vujičić, Elektrotehnički fakultet
 
R A1-08 OPTIMALNI DISPEČING TERMOELEKTRANA PRIMJENOM MJEŠOVITOG CJELOBROJNOG LINEARNOG PROGRAMIRANJA [rad]
Senida Grbović, JU „Srednja elektro-ekonomska škola
Ilija Vujošević, Elektrotehnicki fakultet, Podgorica
Zoran Miljanić, Elektrotehnicki fakultet, Podgorica
 
R A1-09 Uticaj režima vožnje na efikasnost regenerativnog kočenja kod električnih vozila [rad]
Andrija Ostojić, Elektrotehnički fakultet u Podgorici
Luka Šaranović, Elektrotehnički fakultet u Podgorici
Martin Ćalasan, Elektrotehnički fekultet u Podgorici
 

STK A2 - transformatori i reaktori

R A2-01 PRORAČUN ELEKTRODINAMIČKIH SILA KOD REGULACIONOG AUTOTRANSFORMATORA 300 MVA, 400±8x1.25%/115/10.5 kV I PROVERA STANJA AUTOTRANSFORMATORA PO KRITERIJUMU TERMIČKIH NAPREZANJA NAMOTAJA TRANSFORMATORA I OGLEDA GRIJANJA
Čedomir Ponoćko, GOPA-International Energy Consultants
Božo Đukanović, Crnogorski operator tržišta električne energije
Saša Bojović, Crnogorski elektroprenosni sistem
Stevan Čanović, Crnogorski elektroprenosni sistem
 
R A2-02 Revitalizacija autotransformatora 125 MVA
Janko Gardašević, EPCG, HE Perućica
Radovan Đukanović, EPCG, HE Perućica
 
R A2-03 Iskustva u održavanju, dijagnosticiranju i sanaciji kvarova na terenu transformatora TE “Tuzla”
Nedžad Osmić, JP
Nedžad Bjelić, JP
Mirsad Mujčić, JP
Muhamed Mujkanović, JP
 
R A2-04 Analiza životnog vijeka energetskog transformatora
Olivera Čolaković, Crnogorski elektroprenosni sistem
 
R A2-05 Efikasnost energetskih transformatora
Danilo Mujičić, Elektroprivreda Crne Gore
Martin Ćalasan, Elektrotehnički fakultet, UCG
Milovan Radulović, Elektrotehnički fakultet, UCG
 
R A2-06 DINAMIČKO ISPITIVANJE REGULACIONE SKLOPKE TRANSFORMATORA - SIMULACIJE I IDENTIFIKACIJE POTENCIJALNIH KVAROVA
Aleksandar Boričić, KTH Royal Institute of Technology
Danilo Laban, KTH Royal Institute of Technology
 
R A2-07 Napon kratkog spoja kod energetskih transformatora s aksijalno raspodijeljenim namotima
Leonardo Štrac, Končar – Energetski transformatori d.o.o.
Goran Plišić, Končar – Energetski transformatori d.o.o.
 

STK A3 - prenosna i distributivna oprema

R A3-01 SF6 tehnologija u izradi visikonaponskih Trafo Stanica i njena primjena u Crnoj Gori
Marko Zivkovic, CGES
Stevan Zivkovic, CEDIS
 
R A3-02 ANALIZA I PRIKAZ MJERENJA UGRAĐENOG MONITORINGA VIBRACIJA, VAZDUŠNOG ZAZORA I MAGNETNOG FLUKSA NA HE „PERUĆICA“
Božidar Međedović, EPCG AD HE PERUCICA
Pavle Čanović, EPCG AD HE
Vojkan Bošković, RMS d.o.o.
 
R A3-03 ISPITIVANJE ODVODNIKA PRENAPONA U VN POSTROJENJIMA
Ninoslav Simić, Elektrotehnički institut “Nikola Tesla“
Jovan Mrvić, Elektrotehnički institut “Nikola Tesla“
Ranko Jasika, Elektrotehnički institut “Nikola Tesla“
Ljubiša Čičkarić, Elektrotehnički institut “Nikola Tesla“
 
R A3-04 ISKUSTVA U ISPITIVANJU VN ODVODNIKA PRENAPONA MJERENJEM AKTIVNE KOMPONENTE STRUJE ODVODNJE U OP TUZLA, ELEKTROPRIJENOS BIH
Tarik Rahmanović, Elektroprijenos BiH, Operativno područje Tuzla
Mirsad Vehabović, Elektroprijenos BiH, Operativno područje Tuzla
Dževad Imširović, Elektroprijenos BiH, Operativno područje Tuzla
 

STK B1 – kablovi

R B1-01 Magnetsko polje kablovskog voda
Milutin Ostojić, Elektrotehničji fakultet
Rade Dasic, CEDIS doo Podgorica
 

STK B2 - nadzemni vodovi

R B2-01 Gradnja u zaštitnom pojasu dalekovoda bez saglasnosti operatera prenosnog sistema
Maja Adamović, Elektromreža Srbije a.d.
Milos Spaić, Elektromreža Srbije a.d.
Dragoslav Lelić, Elektroistok Projektni biro
Željko Torlak , Elektromreža Srbije a.d.
 
R B2-02 POLARIZACIJA ELEKTRIČNOG I MAGNETSKOG POLJA 400 kV DALEKOVODA
Milutin Ostojić, Elektrotehničji fakultet
 
R B2-03 RASPODJELA POTENCIJALA U OKOLINI DALEKOVODNOG STUBA
Amar Zejnilović, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubjana
Vladan Radulović, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, UCG
 
R B2-04 TERMIČKE GRANICE OPTEREĆENJA VODOVA PRENOSNE MREŽE
Predrag Mijajlović, CGES AD Podgorica
 
R B2-05 UPOREDNA ANALIZA KARAKTERISTIKA ACSR i HTLS UŽADI DALEKOVODA
Jadranka Radović, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, UCG
Milan Kočović, CGES AD – Nacionalni dispečerski centar
Mićo Kontić, CGES AD – Nacionalni dispečerski centar
 

STK B3 - postrojenja i električne instalacije

R B3-01 OPTIMIZACIJA KONFIGURACIJA POPREČNIH VEZA I SABIRNICA U VISOKONAPONSKIM POSTROJENJIMA
Milan Kočović, CGES AD – Nacionalni dispečerski centar
Vladan Radulović, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, UCG
 
R B3-02 Zamjena 6 kV postrojenja rezervnog napajanja vlastite potrošnje u TE ‘’Tuzla’’
Mirsad Mujčić, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podruznica Termoelektrana Tuzla
Nedžad Bjelić, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podruznica Termoelektrana Tuzla
Nedžad Osmić, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podruznica Termoelektrana Tuzla
 
R B3-03 Primjena GIS tehnologije-iskustva tokom izgradnje TS 400/110/35 kV Lastva
Ivan Asanovic, CGES a.d. Podgorica
Aleksa Knezević, CGES a.d. Podgorica
 
R B3-04 Nadzor vibrodibnamičkih karakteristika paketa statora hidrogeneratora
Boris Meško, VESKI d.o.o.
Dragan Jovović, EPCG AD, HE Piva
Milinko Raičević, EPCG AD, HE Piva
Danilo Rutešić, EPCG AD, HE Piva
 
R B3-05 PRORAČUN HIDROMEHANIČKIH PRELAZNIH PROCESA NA PRIMJERU mHE VRELO
Uroš Karadžić, Univerzitet Crne Gore, Mašinski fakultet
 
R B3-06 IZAZOVI KOJI PRATE PROJEKTOVANJE JEDNOG VJETROPARKA NA PRIMJERU VE MOZURA
Natalija Radonjic, Sistem-mne d.o.o.
Velimirka Perisic, Sistem-mne d.o.o.
Ljubisa Boskovic, Sistem-mne d.o.o.
Marija Stanojevic, Sistem-mne d.o.o.
 

STK B4 - jednosmjerni sistemi i energetska elektronika

R B4-01 Ispitivanja HVDC linka Italija-Crna Gora
Ivan Asanovic, CGES a.d. Podgorica
Aleksa Knezević, CGES a.d. Podgorica
Damiano Borri , Terna Crna Gora d.o.o. Podgorica
Michele Pantini, Terna Crna Gora d.o.o. Podgorica
Nikola Kuljaca, Terna d.o.o. Crna Gora
Srdjan Milovac, Terna d.o.o. Crna Gora
Marija Mrdak, Terna d.o.o. Crna Gora
 

STK B5 - zaštita i automatizacija

R B5-01 Savremeni pristup sistemu upravljanja i zaštite baziran na generaciji uređaja SIPROTEC 5 i SICAM AK 3 u TS 110/x kV HAK u BiH
Alen Burdžović, NAVITAS Engineering & Automation d.o.o.
Adnan Pašić, NAVITAS Engineering & Automation d.o.o.
Ensar Kalajdžisalihović, NAVITAS Engineering & Automation d.o.o.
Ermin Fazlić, NAVITAS Engineering & Automation d.o.o.
 
R B5-02 ZAŠTITA OD GUBITKA POBUDE I KOORDINACIJA SA LIMITEROM MINIMALNE POBUDE
Danilo Buha, Elektrotehnicki Institut Nikola Tesla
 
R B5-03 Informacioni sistem za napredno korištenje podataka iz sekundarnih sistema
Ivan Strnad, Pro Integris d.o.o.
Ivan Višić, Pro Integris d.o.o.
 
R B5-04 UNAPREĐENJE MODELA SAJBER BEZBJEDNOSTI ICS SISTEMA
Ana Grbović, EPCG
Ivan Vučković, EPCG
 

STK C1 - razvoj i ekonomija EES-a

R C1-01 ANALIZA RIZIKA INVESTICIONIH PROJEKATA HIDROELEKTRANA
Amela Čampara-Kičić, JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo
 
R C1-02 Javna infrastruktura za punjenje električnih vozila u savremenim elektroenergetskim sistemima
Ljubo Knežević, Vlada Crne Gore
 
R C1-03 Kvalitet isporuke električne energije i razvoj elektroenergetskih sistema – međunarodna regulatorna praksa i izazovi primjene u crnogorskim uslovima
Milica Knežević, Regulatorna agencija za energetiku
 
R C1-04 Izazovi razvoja naprednih modela za regulaciju distributivne djelatnosti [rad]
Ilija Vujosevic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet
Zoran Miljanić, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet
 

STK C2 - eksploatacija i upravljanje EES-om

R C2-01 LOKALIZACIJA GUBITAKA ELEKTRIĈNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNOM SISTEMU
Maja Muftić Dedović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Nedis Dautbašić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Muamera Boškailo, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Samir Avdaković, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
 
R C2-02 Određivanje optimalnih lokacija PMU uređaja u prenosnoj mreži Crne Gore metodom binarnog programiranja sa važavanjem težinskih faktora u objektnoj funkciji
Vladimir Bečejac, Elektromreža Srbije
Dušan Marinković, Elektromreža Srbije
Jana Đokić, Elektromreža Srbije
 
R C2-03 Poboljšanje sigurnosti i fleksibilnosti prijenosnog sustava autotransformatorom sa zakretanjem faza
Davor Kotorac, HOPS
Vladimir Valentić, HOPS
Marko Jusić, HOPS
Ranko Jančić, HOPS d.o.o.
Stipe Ćurlin, Energetski institut Hrvoje Pozar
 
R C2-04 Analiza događaja koji su mogli proizvesti velike štete u postojenju, a spriječene su operativnim radom i preporuka za njihovo otklanjanje i preventivno djelovanje.
Aleksandar Vukmanović, CGES
 
R C2-05 Uspostavljanje normalnog rada EES Crne Gore nakon pojave ostrvskog režima rada
Zoran Radulović, Crnogorski Elektroprenosni Sistem
Blažo Ivanović, Crnogorski Elektroprenosni Sistem
 
R C2-06 Proširenje i unapređenje sistema za daljinsko mjerenje elelektrične energije (AMR sistem) u CGES-u
Slavko Kaluđerović, CGES
Mladen Kasalica, CGES
Miroslav Đuričić, CGES
 

STK C3 - performanse sistema zaštite životne sredine

R C3-01 Idejno rješenje reverzibilne hidroelektrane sa plivajućom fotonaponskom elektranom u blizini Skadarskog jezera
Željko Đurišić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Katarina Selenić, Elektrotehnički fakultet u Beogradu
Vladan Durković, Elektrotehnički fakultet u Podgorici
 
R C3-02 Primena zakona o zaštiti od elektromagnetnih zračenja - iskustva i preporuke
Nada Curović, Elektromreža Srbije
Gordana Todorović, Crnogorski elektroprenosni sistem
 
R C3-03 Uticaj dalekovoda na zdravlje ljudi - pregled relevantnih studija
Milutin Ostojić, Elektrotehnički fakultet
Martin Ćalasan, Elektrotehnički fakultet
Gordana Todorović, Crnogorski elektroprenosni sistem
 

STK C4 - tehničke performanse EES-a

R C4-01 ODREĐIVANJE I ANALIZA PARAMETARA POUZDANOSTI U ELEKTROENERGETSKIM MREŽAMA
Milena Vukčević,
Vladan Radulović, Elektrotehnički fakultet u Podgorici, UCG
 
R C4-02 Procjena adekvatnosti sistema proizvodnje Monte Karlo metodom sa primjerom na EES Crne Gore
Branislav Bojić, Coordinated Auction Office in South East Europe
Vladan Radulović, Elektrotehnički fakultet Podgorica
 
R C4-03 Raspored stanica za punjenje električnih vozila na teritoriji opštine Podgorica
Božana Miljanić-Marušić, Elektroprivreda Crne Gore
Saša Mujović, Elektrotehnički fakultet
 
R C4-04 RAZLIČITE DEFINICIJE FAKTORA NESIMETRIJE NAPONA I NJIHOVO POREĐENJE
Jadranka Radović, Elektrotehnički fakultet- Podgorica
Stevan Živković, CEDIS - Podgorica
Lazar Dulović, Elektrotehnički fakultet - Podgorica
 
R C4-05 Analiza atmosferskih pražnjenja mimo zaštitnog užeta na nadzeminm vodovima primjenom elektrogeometrijskog modela
Biljana Knežević, Elektrotehnički fakultet - Podgorica, Univerzitet Crne Gore
Ena Đapić, Elektrotehnički fakultet - Podgorica, Univerzitet Crne Gore
Emina Jahić, Elektrotehnički fakultet - Podgorica, Univerzitet Crne Gore
Vladan Radulović, Elektrotehnički fakultet - Podgorica, Univerzitet Crne Gore
 
R C4-06 Izbor i primjena linijskih odvodnika prenapona na nadzemnim vodovima
Jasna Suljević, Crnogorski elektrodistributivni sistem D.O.O.
Dejan Peković, ETG grupa
 
R C4-07 Određivanje zaštitne zone štapnog prihvatnog sistema spoljašnje gromobranske instalacije
Dejan Peković, Elektrotehnički fakultet
Jasna Suljević, Elektrotehnički fakultet
 
R C4-08 TEHNIKE OGRANIČENJA SKLOPNIH PRENAPONA PRIMJENOM KONTROLISANOG UKLJUČENJA VISOKONAPONSKIH PREKIDAČA
Marija Ćinćur, Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO
Vladan Radulović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet Crne Gore
 
R C4-09 UTICAJ IZBORA MODELA STRUJE ATMOSFERSKOG PRAŽNJENJA NA ODREĐIVANJE PRESKOČNIH NAPONA U SLUČAJU DIREKTNOG UDARA GROMA U STUB
Marko Bošković, Elektrotehnički fakultet Podgorica
Vladan Radulović, Elektrotehnički fakultet Podgorica
 
R C4-10 DIMENZIONISANJE UZEMLJIVAČKOG SISTEMA TRAFOSTANICA VN/SN
Jovan Šćekić,
Vladan Radulović, Elektrotehnički fakultet - Podgorica
 
R C4-11 IZBOR VRSTE UZEMLJENJA NEUTRALNE TAČKE DISTRIBUTIVNOG TRANSFORMATORA SA ASPEKTA STRUJNIH I NAPONSKIH PRILIKA
Nikola Nišavić,
Vladan Radulović, Elektrotehnički fakultet - Podgorica
Željko Pavićević, EPCG AD NK (HE Piva)
 
R C4-12 Kratkotočna prognoza adekvatnosti elektroenergetskog sistema Crne Gore kao rezultat projekta CROSSBOW
Biljana Ivanović, CGES
Nina Damjanović, CGES
Verica Martinović, CGES
 
R C4-13 UTICAJ MODELA VODA NA PRORAČUN I VRIJEDNOSTI SKLOPNIH PRENAPONA U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU
Vjera Popović, Crnogorski elektroprenosni sistem A.D. Podogrica
 
R C4-14 Uticaj granica izlaganja stanovništva električnom i magnetskom polju na projektovanje i izgradnju prenosnih nadzemnih vodova
Maja Grbić, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla”
Aleksandar Pavlović, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehnički institut „Nikola Tesla”
 
R C4-15 Analiza Gubitaka Energije na Energetskim Transformatorima 110/x kV u Kosovskoj Prenosnoj Mreži
Rexhep Selimi, KOSTT, Transmission, System and Market Operator
Kjani Guri, KOSTT, Transmission, System and Market Operator
Gazmend Kabashi, KOSTT, Transmission, System and Market Operator
Kadri Kadriu, KOSTT, Transmission, System and Market Operator
 

STK C5 - tržišta električne energije i deregulacija

R C5-01 Mogućnosti sprovođenja alokacijskog procesa na granici Crna gora- Italija putem Kancelarije za koordinisane aukcije u Jugoistočnoj Europi
Dijana Martinčić, SEE CAO
Filip Marković, SEE CAO
Branislav Bojić, SEE CAO
Uroš Kuč, SEE CAO
Aleksandar Drašković, SEE CAO
 
R C5-02 Kupci električne energije na liberalizovanom tržištu
Dejan Stojčevski, SEEPEX
 
R C5-03 UTICAJ PODMORSKOG KABLA CRNA GORA – ITALIJA NA PROMJENU CIJENA ELEKTRICNE ENERGIJE NA BALKANU
Pavle Grbovic, Alpiq Energy SE
Zoran Miljanic, Univerziet Crne Gore, Elektrotehnicki fakulet
 
R C5-04 ANALIZA TIPSKIH PROFILA POTROŠNJE KUPACA PRIKLJUČENIH NA DISTRIBUTIVNU MREŽU
Predrag Bogetić, Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO
Momir Grbović, Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO
Marija Ćinćur, Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO
 
R C5-05 IZBOR METODOLOGIJE ZA ODREĐIVANJE OSTVARENOG PREUZIMANJA SNABDJEVAČA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA KRAJNJE KUPCE ČIJA OBRAČUNSKA MJERNA MJESTA NISU OPREMLJENA BROJILOM SA MOGUĆNOŠĆU OČITAVANJA U PROPISANIM OBRAČUNSKIM INTERVALIMA
Slaven Ivanović, Crnogorski operator tržišta električne energije - COTEE
Jelena Marković, Crnogorski operator tržišta električne energije - COTEE
 
R C5-06 UVOĐENJE DRAŽBI JAMSTAVA PODRIJETLA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Ida Čandrlić, HRVATSKI OPERATOR TRŽIŠTA ENERGIJE d.o.o.
 
R C5-07 MOGUĆNOST PRIMJENE REMIT DIREKTIVE U CRNOGORSKOM OPERATORU TRŽIŠTA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Ana Žarković, Crnogorski operator tržišta električne energije - COTEE
Božo Đukanović, Crnogorski operator tržišta električne energije - COTEE
 
R C5-08 EU ETS i položaj Crne Gore u ovom sistemu
Milica Glomazić, Crnogorski operator tržišta električne energije
Branko Glomazić, Elektroprivreda Crne Gore AD Nikšić
 
R C5-09 TEHNIČKI, TRŽIŠNI I REGULATORNI ASPEKTI UVOĐENJA DISTRIBUIRANE PROIZVODNJE
Slaven Ivanović, Crnogorski operator tržišta električne energije - COTEE
Ana Žarković, Crnogorski operator tržišta električne energije - COTEE
 
R C5-10 Adaptacija Aukcijskog alata za primjenu Usaglašenih pravila dodjele u Kancelariji za koordinisane aukcije u Jugoistočnoj Evropi
Dijana Martinčić, SEE CAO
Filip Marković, SEE CAO
Aleksandar Drašković, SEE CAO
Uroš Kuč, SEE CAO
Branislav Bojić, SEE CAO
 
R C5-11 Uticaj liberalizacije tržišta električne energije na poslovanje JP Elektroprivreda BiH
Džemo Borovina, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Meliha Džizić, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Elmedin Karović, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Ajla Mehinović, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
 
R C5-12 Proces uspostavljanja organizovanog dan unapijed tržišta električne energije u Crnoj Gori i prednosti njegovog povezivanja
Filip Zindović, Berza električne energije d.o.o.
Nikola Beljkaš, Berza električne energije d.o.o.
 
R C5-13 BALANSIRANJE PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE IZ ALTERNATIVNIH OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Jelena Mrdak, CEDIS d.o.o. Podgorica
 
R C5-14 Problemi integracije vjetroelektrana u Bosni i Hercegovini
Željko MIkulić, JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
 
R C5-15 Analiza uticaja proizvodnje vjetroelektrana na druge proizvodne kapacitete i balansiranje elektroenergetskog sistema Crne Gore
Dušan (Dusan) Vućić (Vucic), Crnogorski operator tržišta električne energije - COTEE (Montenegrin electricity market operator)
Željko (Zeljko) Adžić (Adzic), Crnogorski elektroprenosni sistem - CGES (Montenegrin electro-transmission system)
 

STK C6 - distributivni sistemi i decentralizovana proizvodnja

R C6-01 ANALIZA GODIŠNJE PROIZVODNJE I ISPLATIVOSTI ON-GRID SOLARNE ENEKTRANE NA GRAĐEVINSKIM OBJEKTIMA NA LOKALITETU PODGORICE
Milica Glomazić, Crnogorski operator tržišta električne energije - COTEE
Jadranka Radović, Elektrotehnički fakultet Podgorica
 
R C6-02 Analiza performansi metaheurističkih metoda za podešavanje PID regulatora kod regulacije frekvencije dvogeneratorskih sistema
Milica Bulatović, Crnogorski elektrodistributivni sistem
Martin Ćalasan, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, Podgorica
 
R C6-03 Estimacija parametara dvodiodnog modela solarnih ćeilja
Dražen Jovanović, Crnogorski elektrodistributivni sistem
 
R C6-04 KOMPARACIJA STANDARDA I PREPORUKA ZA PRIKLJUČENJE MIKRO ELEKTRANA NA ELEKTRODISTRIBUTIVNU MREŽU I PRIJEDLOG NJIHOVE IMPLEMENTACIJE U CRNOJ GORI
Jelena Gajović, Crnogorski elektrodistributivni sistem
Ranko Vuković, Crnogorski elektrodistributivni sistem
 
R C6-05 Modelovanje fotonaponskog panela primjenom neuralnih mreža
Maja Rolevski, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet
Žarko Zečević, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet
 
R C6-06 Modelovanje i analiza fotonaponskog sistema za napajanje stambenog objekta u Podgorici
Vladimir Ivanović, Pro Integris
 
R C6-07 Mogućnost izgradnje i priključenja elektrana koje rade po principu razmjene energije na mjestu konekcije u Crnoj Gori
Anja Nedović, Crnogorski elektrodistributivni sistem -CEDIS
Vladan Radulović, Elektrotehnički fakultet,Univerzitet Crne Gore
 
R C6-08 Mogućnosti povećanja prenosnog kapaciteta nadzemnih elektroenergetskih vodova u realnim meteorološkim uslovima
Dušan (Dusan) Vućić (Vucic), Crnogorski operator tržišta električne energije - COTEE (Montenegrin electricity market operator)
 
R C6-09 MPPT regulator snage zasnovan na neuralnim mrežama
Marija Milikić, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet
Žarko Zečević, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet
 
R C6-10 PREGLED METODA ZA PODEŠAVANJE PARAMETARA PID REGULATORA KOD AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA FREKVENCIJOM DVOGENERATORSKIH SISTEMA
Milica Bulatović, Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica
Martin Ćalasan, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehnički fakultet, Podgorica
Milovan Radulovic, Elektrotehnicki fakultet, UCG
 
R C6-11 Skladištenje električne energije iz vjetroelektrana u reverzibilnim hidroelektranama
Nedis Dautbašić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Hasan Muftić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Tatjana Konjić, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Maja Muftić Dedović, Elektrotehnički fakultet, Univerzitet u Sarajevu
 
R C6-12 Unapređena metoda procjene kapaciteta priključenja obnovljivih izvora energije na distributivnu mrežu
Vito Kumelj, KORONA d.d.
Gorazd Krese, KORONA d.d.
Dejan Velušček, KORONA d.d.
Boštjan Strmčnik, KORONA d.d.
 
R C6-13 URAVNOTEŽENJE OPTEREĆENJA U NAPREDNOJ DISTRIBUTIVNOJ NISKONAPONSKOJ MREŽI SA FOTONAPONSKIM ELEKTRANAMA
Sakib Jusić, JP EP BiH- PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA
Emir Hrnjić, JP EP BiH- PODRUŽNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA
 

STK D2 - informacioni sistemi i telekomunikacije

R D2-01 IMPLEMENTACIJA INTEGRACIJA I PARAMETRIZACIJA ENERGETSKIH APLIKACIJA U SKLOPU NOVOG SCADA/EMS SISTEMA U NACIONALNOM DISPEČERSKOM CENTRU (NDC) I REZERVNOM DISPEČERSKOM CENTRU (RDC) CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD
Igor Bundalo, Institut Mihajlo Pupin
Nina Stojanović, Institut Mihajlo Pupin
Goran Jakupović, Institut Mihajlo Pupin
Ivan Gojković, Institut Mihajlo Pupin
Milan Josifović, Institut Mihajlo Pupin
Elena Veljković-Grbić, Institut Mihajlo Pupin
Radomir Stamatović, Institut Mihajlo Pupin
Katarina Jovanović, Institut Mihajlo Pupin
 
R D2-02 Dispečerski trenažni simulator srednjenaponske električne mreže
Vladimir Nešić, Institut Mihajlo Pupin - Automatika
Đorđe Jovanović, Institut Mihajlo Pupin - Automatika
Matija Živanović, Institut Mihajlo Pupin - Automatika
 
R D2-03 Daljinski servisni pristup uređajima upravljanja i zaštite u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava
Damir Jurasovic, Pro Integris d.o.o.
Suzana Javornik-Vončina, HOPS d.o.o.
Ana Kekelj, HOPS d.o.o.
Mario Javorović, HOPS d.o.o.
Vladimir Vujić, HOPS d.o.o.