NADZORNI ODBOR

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor u skladu sa zakonom i opštim aktima Crnogorskog Komiteta CIGRE, vrši nadzor finansijskog i materijalnog poslovanja.

Nadzorni odbor Crnogorskog Komiteta CIGRE čine:

 

Jagoš Pupović, dipl.el.ing.
član NO CG KO CIGRE
CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 414 710
Fax: + 382 20 246 843
E-mail: jagos.pupovic@cges.me
Dragutin Martinović, dipl.el.ing.
član NO CG KO CIGRE
RAE
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96
81000 Podgorica
Tel:
Fax:
E-mail: dragutin.martinovic@regagen.co.me
Bogdan Minić, dipl.el.ing.
član NO CG KO CIGRE
CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Tel:
Fax:
E-mail: bogdan.minic@cges.me

 

i njihovi zamjenici:

 

Vasilije Bašanović, dipl.el.ing. CG KO CIGRE
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
CRNA GORA 
Tel: 067 240 173
E-mail: milan.basanovic@t-com.me
Miodrag Đekić, dipl.el.ing. CG KO CIGRE
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
CRNA GORA
Tel:
Fax:
E-mail: 
Dušan Bogetić, dipl.el.ing. CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Tel:
Fax:
E-mail: dusan.bogetic@cges.me