Crnogorski The pages are under construction

NADZORNI ODBOR

Nadzorni odbor u skladu sa zakonom i opštim aktima Crnogorskog Komiteta CIGRE, vrši nadzor finansijskog i materijalnog poslovanja.

Nadzorni odbor Crnogorskog Komiteta CIGRE ine:

 

Jago Pupovi, dipl.el.ing.
lan NO CG KO CIGRE
CEDIS d.o.o.
Ivana Milutinovia 12
81000 Podgorica
Tel: + 382 20 408 308
Fax: + 382 20 241 012
E-mail: jagos.pupovic@cedis.me
Dragutin Martinovi, dipl.el.ing.
lan NO CG KO CIGRE
RAE
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96
81000 Podgorica
Tel:
Fax:
E-mail: dragutin.martinovic@regagen.co.me
Bogdan Mini, dipl.el.ing.
lan NO CG KO CIGRE
CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Tel:
Fax:
E-mail: bogdan.minic@cges.me

 

i njihovi zamjenici:

 

Vasilije Bašanovi, dipl.el.ing. CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Tel:
Fax:
E-mail: vasilije.basanovic@cges.me
Miodrag eki, dipl.el.ing. RAE
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 96
81000 Podgorica
Tel:
Fax:
E-mail: miodrag.djekic@regagen.co.me
Dušan Bogeti, dipl.el.ing. CGES AD
Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 18
81000 Podgorica
Tel:
Fax:
E-mail: dusan.bogetic@cges.me