Crnogorski The pages are under construction

DISTRIBUCIJA

Distributivna mrea elektroenergetskog sistema Crne Gore obezbjeuje isporuku elektrine energije do oko 305.000 potrošaa na srednjem i nisko-naponskom nivou, od ega 280.000 pripada kategoriji domainstva.

Osim distribucije elektrine energije do krajnjih potrošaa, ovaj segment sistema odgovoran je za preuzimanje elektrine energije od distribuiranih proizvodnih objekata, odnosno sedam malih hidroelektrana, dok se veza sa prenosnom mreom ostvaruje u sedamnaest taaka (trafostanica prenosnih odnosa 110/35kV i 110/10kV).

 

 

OPŠTI PODACI O DISTRIBUTIVNOJ MREI
Duine distributivnih vodova [km]
Nadzemni vodovi 35 kV 1.012,639
Kablovski vodovi 35 kV 48,480
Nadzemni vodovi 10 kV 3.570,112
Kablovski vodovi 10 kV 935,970
Nadzemni vodovi 0,4 kV 12.962,363
Kablovski vodovi 0,4 kV 1.670,981
Broj trafostanica [broj]
TS 35/10 kV 85
TS 35/6 kV 3
TS 35/0,4 kV 21
TS 10/0,4 kV 1.781
STS 10/0,4 kV 1.981