Crnogorski The pages are under construction

CG KO CIGRE

Crnogorski Komitet Meunarodnog vijea za velike elektrine mree je samostalna, dobrovoljna organizacija, koja se na domaem i meunarodnom planu bavi strunim i naunim pitanjima iz podruja proizvodnje, prenosa i distribucije elektrine energije, proizvodnje elektrine opreme i problematikom elektroenergetskih sistema.

CG KO CIGRE je osnovan na Skupštini 29.03.2008. godine i nastavlja kontinuitet djelovanja svih dotadašnjih aktivnosti crnogorskog dijela JUKO CIGRE do 2007. godine.

Osnovni ciljevi CG KO CIGRE su:

  • ostvarivanje strunih i naunih aktivnosti u oblasti planiranja, izgradnje i eksploatacije elektroenergetskih sistema i u oblasti proizvodnje opreme za te sisteme,
  • unapreivanje djelatnosti proizvodnje, prenosa, distribucije elektrine energije i proizvodnje elektrine opreme, na strunom, naunom i organizacionom podruju,
  • unapreivanje poloaja lanova CG KO CIGRE u struci, na domaem i meunarodnom planu.

U ostvarivanju svojih ciljeva CG KO CIGRE naroito razvija razmjenu tehnikih informacija i iskustava i daje inicijative za prouavanje pitanja od interesa za crnogorski elektroenergetski sistem i njegove elemente.