Crnogorski The pages are under construction

VI SAVJETOVANJE CG KO CIGRE
Spisak radova

STK A1 - obrtne elektrine maine

R A1-01 GUI aplikacija za regulaciju brzine DC pogona [rad]
Katarina Kecojevi, Elektrotehniki fakultet
Milo Dedovi, Elektrotehniki fakultet
Martin alasan, Elektrotehniki fakultet
 
R A1-02 GUI aplikacija za koenje DC pogona [rad]
Ognjen Lukaevi, Elektrotehniki fakultet-Podgorica
Dimitrije Bojovi, Elektrotehniki fakultet-Podgorica
Martin elasan, Elektrotehniki fakultet-Podgorica
 
R A1-03 U/f Regulacija Asinhrone maine Matlab-GUI Aplikacija i formiranje optimalnih izlaznih karakteristika [rad]
Vasilije Sini, Elektrotehniki fakultet
Maritn alasan, Elektrotehniki fakultet
 
R A1-04 Izlazne karakteristike asinhrone maine pri razliitim frekvencijama [rad]
Nikola Koljcevic, Univerzitet Crne Gore Elektrotehnicki fakultet
Martin Calasan, Univerzitet Crne Gore Elektrotehnicki fakultet
 
R A1-05 Simulacione i eksperimentalne karakteristike asinhronog generatora [rad]
eljko Futi, /
Martin alasan, Elektrotehniki fakultet
 
R A1-06 Estimacija parametara nelinearnog modela prekidakog reluktantnog motora pomou metaheuristikih algoritama [rad]
Mihailo Micev, Elektrotehniki fakultet
Vladan Vujii, Elektrotehniki fakultet
 
R A1-07 Primjena metaheuristikih algoritama u optimizaciji uglova ukljuenja i iskljuenja prekidakog reluktantnog motora [rad]
Mihailo Micev, Elektrotehniki fakultet
Martin alasan, Elektrotehniki fakultet
Vladan Vujii, Elektrotehniki fakultet
 
R A1-08 OPTIMALNI DISPEING TERMOELEKTRANA PRIMJENOM MJEOVITOG CJELOBROJNOG LINEARNOG PROGRAMIRANJA [rad]
Senida Grbovi, JU Srednja elektro-ekonomska kola
Ilija Vujoevi, Elektrotehnicki fakultet, Podgorica
Zoran Miljani, Elektrotehnicki fakultet, Podgorica
 
R A1-09 Uticaj reima vonje na efikasnost regenerativnog koenja kod elektrinih vozila [rad]
Andrija Ostoji, Elektrotehniki fakultet u Podgorici
Luka aranovi, Elektrotehniki fakultet u Podgorici
Martin alasan, Elektrotehniki fekultet u Podgorici
 

STK A2 - transformatori i reaktori

R A2-01 PRORAUN ELEKTRODINAMIKIH SILA KOD REGULACIONOG AUTOTRANSFORMATORA 300 MVA, 4008x1.25%/115/10.5 kV I PROVERA STANJA AUTOTRANSFORMATORA PO KRITERIJUMU TERMIKIH NAPREZANJA NAMOTAJA TRANSFORMATORA I OGLEDA GRIJANJA
edomir Ponoko, GOPA-International Energy Consultants
Boo ukanovi, Crnogorski operator trita elektrine energije
Saa Bojovi, Crnogorski elektroprenosni sistem
Stevan anovi, Crnogorski elektroprenosni sistem
 
R A2-02 Revitalizacija autotransformatora 125 MVA
Janko Gardaevi, EPCG, HE Peruica
Radovan ukanovi, EPCG, HE Peruica
 
R A2-03 Iskustva u odravanju, dijagnosticiranju i sanaciji kvarova na terenu transformatora TE Tuzla
Nedad Osmi, JP
Nedad Bjeli, JP
Mirsad Muji, JP
Muhamed Mujkanovi, JP
 
R A2-04 Analiza ivotnog vijeka energetskog transformatora
Olivera olakovi, Crnogorski elektroprenosni sistem
 
R A2-05 Efikasnost energetskih transformatora
Danilo Mujii, Elektroprivreda Crne Gore
Martin alasan, Elektrotehniki fakultet, UCG
Milovan Radulovi, Elektrotehniki fakultet, UCG
 
R A2-06 DINAMIKO ISPITIVANJE REGULACIONE SKLOPKE TRANSFORMATORA - SIMULACIJE I IDENTIFIKACIJE POTENCIJALNIH KVAROVA
Aleksandar Borii, KTH Royal Institute of Technology
Danilo Laban, KTH Royal Institute of Technology
 
R A2-07 Napon kratkog spoja kod energetskih transformatora s aksijalno raspodijeljenim namotima
Leonardo trac, Konar Energetski transformatori d.o.o.
Goran Plii, Konar Energetski transformatori d.o.o.
 

STK A3 - prenosna i distributivna oprema

R A3-01 SF6 tehnologija u izradi visikonaponskih Trafo Stanica i njena primjena u Crnoj Gori
Marko Zivkovic, CGES
Stevan Zivkovic, CEDIS
 
R A3-02 ANALIZA I PRIKAZ MJERENJA UGRAENOG MONITORINGA VIBRACIJA, VAZDUNOG ZAZORA I MAGNETNOG FLUKSA NA HE PERUICA
Boidar Meedovi, EPCG AD HE PERUCICA
Pavle anovi, EPCG AD HE
Vojkan Bokovi, RMS d.o.o.
 
R A3-03 ISPITIVANJE ODVODNIKA PRENAPONA U VN POSTROJENJIMA
Ninoslav Simi, Elektrotehniki institut Nikola Tesla
Jovan Mrvi, Elektrotehniki institut Nikola Tesla
Ranko Jasika, Elektrotehniki institut Nikola Tesla
Ljubia ikari, Elektrotehniki institut Nikola Tesla
 
R A3-04 ISKUSTVA U ISPITIVANJU VN ODVODNIKA PRENAPONA MJERENJEM AKTIVNE KOMPONENTE STRUJE ODVODNJE U OP TUZLA, ELEKTROPRIJENOS BIH
Tarik Rahmanovi, Elektroprijenos BiH, Operativno podruje Tuzla
Mirsad Vehabovi, Elektroprijenos BiH, Operativno podruje Tuzla
Devad Imirovi, Elektroprijenos BiH, Operativno podruje Tuzla
 

STK B1 kablovi

R B1-01 Magnetsko polje kablovskog voda
Milutin Ostoji, Elektrotehniji fakultet
Rade Dasic, CEDIS doo Podgorica
 

STK B2 - nadzemni vodovi

R B2-01 Gradnja u zatitnom pojasu dalekovoda bez saglasnosti operatera prenosnog sistema
Maja Adamovi, Elektromrea Srbije a.d.
Milos Spai, Elektromrea Srbije a.d.
Dragoslav Leli, Elektroistok Projektni biro
eljko Torlak , Elektromrea Srbije a.d.
 
R B2-02 POLARIZACIJA ELEKTRINOG I MAGNETSKOG POLJA 400 kV DALEKOVODA
Milutin Ostoji, Elektrotehniji fakultet
 
R B2-03 RASPODJELA POTENCIJALA U OKOLINI DALEKOVODNOG STUBA
Amar Zejnilovi, Faculty of Electrical Engineering, University of Ljubjana
Vladan Radulovi, Elektrotehniki fakultet u Podgorici, UCG
 
R B2-04 TERMIKE GRANICE OPTEREENJA VODOVA PRENOSNE MREE
Predrag Mijajlovi, CGES AD Podgorica
 
R B2-05 UPOREDNA ANALIZA KARAKTERISTIKA ACSR i HTLS UADI DALEKOVODA
Jadranka Radovi, Elektrotehniki fakultet u Podgorici, UCG
Milan Koovi, CGES AD Nacionalni dispeerski centar
Mio Konti, CGES AD Nacionalni dispeerski centar
 

STK B3 - postrojenja i elektrine instalacije

R B3-01 OPTIMIZACIJA KONFIGURACIJA POPRENIH VEZA I SABIRNICA U VISOKONAPONSKIM POSTROJENJIMA
Milan Koovi, CGES AD Nacionalni dispeerski centar
Vladan Radulovi, Elektrotehniki fakultet u Podgorici, UCG
 
R B3-02 Zamjena 6 kV postrojenja rezervnog napajanja vlastite potronje u TE Tuzla
Mirsad Muji, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podruznica Termoelektrana Tuzla
Nedad Bjeli, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podruznica Termoelektrana Tuzla
Nedad Osmi, JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo, Podruznica Termoelektrana Tuzla
 
R B3-03 Primjena GIS tehnologije-iskustva tokom izgradnje TS 400/110/35 kV Lastva
Ivan Asanovic, CGES a.d. Podgorica
Aleksa Knezevi, CGES a.d. Podgorica
 
R B3-04 Nadzor vibrodibnamikih karakteristika paketa statora hidrogeneratora
Boris Meko, VESKI d.o.o.
Dragan Jovovi, EPCG AD, HE Piva
Milinko Raievi, EPCG AD, HE Piva
Danilo Rutei, EPCG AD, HE Piva
 
R B3-05 PRORAUN HIDROMEHANIKIH PRELAZNIH PROCESA NA PRIMJERU mHE VRELO
Uro Karadi, Univerzitet Crne Gore, Mainski fakultet
 
R B3-06 IZAZOVI KOJI PRATE PROJEKTOVANJE JEDNOG VJETROPARKA NA PRIMJERU VE MOZURA
Natalija Radonjic, Sistem-mne d.o.o.
Velimirka Perisic, Sistem-mne d.o.o.
Ljubisa Boskovic, Sistem-mne d.o.o.
Marija Stanojevic, Sistem-mne d.o.o.
 

STK B4 - jednosmjerni sistemi i energetska elektronika

R B4-01 Ispitivanja HVDC linka Italija-Crna Gora
Ivan Asanovic, CGES a.d. Podgorica
Aleksa Knezevi, CGES a.d. Podgorica
Damiano Borri , Terna Crna Gora d.o.o. Podgorica
Michele Pantini, Terna Crna Gora d.o.o. Podgorica
Nikola Kuljaca, Terna d.o.o. Crna Gora
Srdjan Milovac, Terna d.o.o. Crna Gora
Marija Mrdak, Terna d.o.o. Crna Gora
 

STK B5 - zatita i automatizacija

R B5-01 Savremeni pristup sistemu upravljanja i zatite baziran na generaciji ureaja SIPROTEC 5 i SICAM AK 3 u TS 110/x kV HAK u BiH
Alen Burdovi, NAVITAS Engineering & Automation d.o.o.
Adnan Pai, NAVITAS Engineering & Automation d.o.o.
Ensar Kalajdisalihovi, NAVITAS Engineering & Automation d.o.o.
Ermin Fazli, NAVITAS Engineering & Automation d.o.o.
 
R B5-02 ZATITA OD GUBITKA POBUDE I KOORDINACIJA SA LIMITEROM MINIMALNE POBUDE
Danilo Buha, Elektrotehnicki Institut Nikola Tesla
 
R B5-03 Informacioni sistem za napredno koritenje podataka iz sekundarnih sistema
Ivan Strnad, Pro Integris d.o.o.
Ivan Vii, Pro Integris d.o.o.
 
R B5-04 UNAPREENJE MODELA SAJBER BEZBJEDNOSTI ICS SISTEMA
Ana Grbovi, EPCG
Ivan Vukovi, EPCG
 

STK C1 - razvoj i ekonomija EES-a

R C1-01 ANALIZA RIZIKA INVESTICIONIH PROJEKATA HIDROELEKTRANA
Amela ampara-Kii, JP Elektroprivreda BiH d.d.Sarajevo
 
R C1-02 Javna infrastruktura za punjenje elektrinih vozila u savremenim elektroenergetskim sistemima
Ljubo Kneevi, Vlada Crne Gore
 
R C1-03 Kvalitet isporuke elektrine energije i razvoj elektroenergetskih sistema meunarodna regulatorna praksa i izazovi primjene u crnogorskim uslovima
Milica Kneevi, Regulatorna agencija za energetiku
 
R C1-04 Izazovi razvoja naprednih modela za regulaciju distributivne djelatnosti [rad]
Ilija Vujosevic, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehniki fakultet
Zoran Miljani, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehniki fakultet
 

STK C2 - eksploatacija i upravljanje EES-om

R C2-01 LOKALIZACIJA GUBITAKA ELEKTRIĈNE ENERGIJE U ELEKTRODISTRIBUTIVNOM SISTEMU
Maja Mufti Dedovi, Elektrotehniki fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Nedis Dautbai, Elektrotehniki fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Muamera Bokailo, Elektrotehniki fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Samir Avdakovi, Elektrotehniki fakultet, Univerzitet u Sarajevu
 
R C2-02 Odreivanje optimalnih lokacija PMU ureaja u prenosnoj mrei Crne Gore metodom binarnog programiranja sa vaavanjem teinskih faktora u objektnoj funkciji
Vladimir Beejac, Elektromrea Srbije
Duan Marinkovi, Elektromrea Srbije
Jana oki, Elektromrea Srbije
 
R C2-03 Poboljanje sigurnosti i fleksibilnosti prijenosnog sustava autotransformatorom sa zakretanjem faza
Davor Kotorac, HOPS
Vladimir Valenti, HOPS
Marko Jusi, HOPS
Ranko Jani, HOPS d.o.o.
Stipe urlin, Energetski institut Hrvoje Pozar
 
R C2-04 Analiza dogaaja koji su mogli proizvesti velike tete u postojenju, a sprijeene su operativnim radom i preporuka za njihovo otklanjanje i preventivno djelovanje.
Aleksandar Vukmanovi, CGES
 
R C2-05 Uspostavljanje normalnog rada EES Crne Gore nakon pojave ostrvskog reima rada
Zoran Radulovi, Crnogorski Elektroprenosni Sistem
Blao Ivanovi, Crnogorski Elektroprenosni Sistem
 
R C2-06 Proirenje i unapreenje sistema za daljinsko mjerenje elelektrine energije (AMR sistem) u CGES-u
Slavko Kaluerovi, CGES
Mladen Kasalica, CGES
Miroslav urii, CGES
 

STK C3 - performanse sistema zatite ivotne sredine

R C3-01 Idejno rjeenje reverzibilne hidroelektrane sa plivajuom fotonaponskom elektranom u blizini Skadarskog jezera
eljko urii, Elektrotehniki fakultet u Beogradu
Katarina Seleni, Elektrotehniki fakultet u Beogradu
Vladan Durkovi, Elektrotehniki fakultet u Podgorici
 
R C3-02 Primena zakona o zatiti od elektromagnetnih zraenja - iskustva i preporuke
Nada Curovi, Elektromrea Srbije
Gordana Todorovi, Crnogorski elektroprenosni sistem
 
R C3-03 Uticaj dalekovoda na zdravlje ljudi - pregled relevantnih studija
Milutin Ostoji, Elektrotehniki fakultet
Martin alasan, Elektrotehniki fakultet
Gordana Todorovi, Crnogorski elektroprenosni sistem
 

STK C4 - tehnike performanse EES-a

R C4-01 ODREIVANJE I ANALIZA PARAMETARA POUZDANOSTI U ELEKTROENERGETSKIM MREAMA
Milena Vukevi,
Vladan Radulovi, Elektrotehniki fakultet u Podgorici, UCG
 
R C4-02 Procjena adekvatnosti sistema proizvodnje Monte Karlo metodom sa primjerom na EES Crne Gore
Branislav Boji, Coordinated Auction Office in South East Europe
Vladan Radulovi, Elektrotehniki fakultet Podgorica
 
R C4-03 Raspored stanica za punjenje elektrinih vozila na teritoriji optine Podgorica
Boana Miljani-Marui, Elektroprivreda Crne Gore
Saa Mujovi, Elektrotehniki fakultet
 
R C4-04 RAZLIITE DEFINICIJE FAKTORA NESIMETRIJE NAPONA I NJIHOVO POREENJE
Jadranka Radovi, Elektrotehniki fakultet- Podgorica
Stevan ivkovi, CEDIS - Podgorica
Lazar Dulovi, Elektrotehniki fakultet - Podgorica
 
R C4-05 Analiza atmosferskih pranjenja mimo zatitnog ueta na nadzeminm vodovima primjenom elektrogeometrijskog modela
Biljana Kneevi, Elektrotehniki fakultet - Podgorica, Univerzitet Crne Gore
Ena api, Elektrotehniki fakultet - Podgorica, Univerzitet Crne Gore
Emina Jahi, Elektrotehniki fakultet - Podgorica, Univerzitet Crne Gore
Vladan Radulovi, Elektrotehniki fakultet - Podgorica, Univerzitet Crne Gore
 
R C4-06 Izbor i primjena linijskih odvodnika prenapona na nadzemnim vodovima
Jasna Suljevi, Crnogorski elektrodistributivni sistem D.O.O.
Dejan Pekovi, ETG grupa
 
R C4-07 Odreivanje zatitne zone tapnog prihvatnog sistema spoljanje gromobranske instalacije
Dejan Pekovi, Elektrotehniki fakultet
Jasna Suljevi, Elektrotehniki fakultet
 
R C4-08 TEHNIKE OGRANIENJA SKLOPNIH PRENAPONA PRIMJENOM KONTROLISANOG UKLJUENJA VISOKONAPONSKIH PREKIDAA
Marija inur, Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO
Vladan Radulovi, Elektrotehniki fakultet, Univerzitet Crne Gore
 
R C4-09 UTICAJ IZBORA MODELA STRUJE ATMOSFERSKOG PRANJENJA NA ODREIVANJE PRESKONIH NAPONA U SLUAJU DIREKTNOG UDARA GROMA U STUB
Marko Bokovi, Elektrotehniki fakultet Podgorica
Vladan Radulovi, Elektrotehniki fakultet Podgorica
 
R C4-10 DIMENZIONISANJE UZEMLJIVAKOG SISTEMA TRAFOSTANICA VN/SN
Jovan eki,
Vladan Radulovi, Elektrotehniki fakultet - Podgorica
 
R C4-11 IZBOR VRSTE UZEMLJENJA NEUTRALNE TAKE DISTRIBUTIVNOG TRANSFORMATORA SA ASPEKTA STRUJNIH I NAPONSKIH PRILIKA
Nikola Niavi,
Vladan Radulovi, Elektrotehniki fakultet - Podgorica
eljko Pavievi, EPCG AD NK (HE Piva)
 
R C4-12 Kratkotona prognoza adekvatnosti elektroenergetskog sistema Crne Gore kao rezultat projekta CROSSBOW
Biljana Ivanovi, CGES
Nina Damjanovi, CGES
Verica Martinovi, CGES
 
R C4-13 UTICAJ MODELA VODA NA PRORAUN I VRIJEDNOSTI SKLOPNIH PRENAPONA U ELEKTROENERGETSKOM SISTEMU
Vjera Popovi, Crnogorski elektroprenosni sistem A.D. Podogrica
 
R C4-14 Uticaj granica izlaganja stanovnitva elektrinom i magnetskom polju na projektovanje i izgradnju prenosnih nadzemnih vodova
Maja Grbi, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehniki institut Nikola Tesla
Aleksandar Pavlovi, Univerzitet u Beogradu, Elektrotehniki institut Nikola Tesla
 
R C4-15 Analiza Gubitaka Energije na Energetskim Transformatorima 110/x kV u Kosovskoj Prenosnoj Mrei
Rexhep Selimi, KOSTT, Transmission, System and Market Operator
Kjani Guri, KOSTT, Transmission, System and Market Operator
Gazmend Kabashi, KOSTT, Transmission, System and Market Operator
Kadri Kadriu, KOSTT, Transmission, System and Market Operator
 

STK C5 - trita elektrine energije i deregulacija

R C5-01 Mogunosti sprovoenja alokacijskog procesa na granici Crna gora- Italija putem Kancelarije za koordinisane aukcije u Jugoistonoj Europi
Dijana Martini, SEE CAO
Filip Markovi, SEE CAO
Branislav Boji, SEE CAO
Uro Ku, SEE CAO
Aleksandar Drakovi, SEE CAO
 
R C5-02 Kupci elektrine energije na liberalizovanom tritu
Dejan Stojevski, SEEPEX
 
R C5-03 UTICAJ PODMORSKOG KABLA CRNA GORA ITALIJA NA PROMJENU CIJENA ELEKTRICNE ENERGIJE NA BALKANU
Pavle Grbovic, Alpiq Energy SE
Zoran Miljanic, Univerziet Crne Gore, Elektrotehnicki fakulet
 
R C5-04 ANALIZA TIPSKIH PROFILA POTRONJE KUPACA PRIKLJUENIH NA DISTRIBUTIVNU MREU
Predrag Bogeti, Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO
Momir Grbovi, Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO
Marija inur, Crnogorski elektrodistributivni sistem DOO
 
R C5-05 IZBOR METODOLOGIJE ZA ODREIVANJE OSTVARENOG PREUZIMANJA SNABDJEVAA U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA KRAJNJE KUPCE IJA OBRAUNSKA MJERNA MJESTA NISU OPREMLJENA BROJILOM SA MOGUNOU OITAVANJA U PROPISANIM OBRAUNSKIM INTERVALIMA
Slaven Ivanovi, Crnogorski operator trita elektrine energije - COTEE
Jelena Markovi, Crnogorski operator trita elektrine energije - COTEE
 
R C5-06 UVOENJE DRABI JAMSTAVA PODRIJETLA ELEKTRINE ENERGIJE
Ida andrli, HRVATSKI OPERATOR TRITA ENERGIJE d.o.o.
 
R C5-07 MOGUNOST PRIMJENE REMIT DIREKTIVE U CRNOGORSKOM OPERATORU TRITA ELEKTRINE ENERGIJE
Ana arkovi, Crnogorski operator trita elektrine energije - COTEE
Boo ukanovi, Crnogorski operator trita elektrine energije - COTEE
 
R C5-08 EU ETS i poloaj Crne Gore u ovom sistemu
Milica Glomazi, Crnogorski operator trita elektrine energije
Branko Glomazi, Elektroprivreda Crne Gore AD Niki
 
R C5-09 TEHNIKI, TRINI I REGULATORNI ASPEKTI UVOENJA DISTRIBUIRANE PROIZVODNJE
Slaven Ivanovi, Crnogorski operator trita elektrine energije - COTEE
Ana arkovi, Crnogorski operator trita elektrine energije - COTEE
 
R C5-10 Adaptacija Aukcijskog alata za primjenu Usaglaenih pravila dodjele u Kancelariji za koordinisane aukcije u Jugoistonoj Evropi
Dijana Martini, SEE CAO
Filip Markovi, SEE CAO
Aleksandar Drakovi, SEE CAO
Uro Ku, SEE CAO
Branislav Boji, SEE CAO
 
R C5-11 Uticaj liberalizacije trita elektrine energije na poslovanje JP Elektroprivreda BiH
Demo Borovina, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Meliha Dizi, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Elmedin Karovi, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
Ajla Mehinovi, JP Elektroprivreda BiH d.d. - Sarajevo
 
R C5-12 Proces uspostavljanja organizovanog dan unapijed trita elektrine energije u Crnoj Gori i prednosti njegovog povezivanja
Filip Zindovi, Berza elektrine energije d.o.o.
Nikola Beljka, Berza elektrine energije d.o.o.
 
R C5-13 BALANSIRANJE PROIZVODNJE ELEKTRINE ENERGIJE IZ ALTERNATIVNIH OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE
Jelena Mrdak, CEDIS d.o.o. Podgorica
 
R C5-14 Problemi integracije vjetroelektrana u Bosni i Hercegovini
eljko MIkuli, JP Elektroprivreda HZHB d.d. Mostar
 
R C5-15 Analiza uticaja proizvodnje vjetroelektrana na druge proizvodne kapacitete i balansiranje elektroenergetskog sistema Crne Gore
Duan (Dusan) Vui (Vucic), Crnogorski operator trita elektrine energije - COTEE (Montenegrin electricity market operator)
eljko (Zeljko) Adi (Adzic), Crnogorski elektroprenosni sistem - CGES (Montenegrin electro-transmission system)
 

STK C6 - distributivni sistemi i decentralizovana proizvodnja

R C6-01 ANALIZA GODINJE PROIZVODNJE I ISPLATIVOSTI ON-GRID SOLARNE ENEKTRANE NA GRAEVINSKIM OBJEKTIMA NA LOKALITETU PODGORICE
Milica Glomazi, Crnogorski operator trita elektrine energije - COTEE
Jadranka Radovi, Elektrotehniki fakultet Podgorica
 
R C6-02 Analiza performansi metaheuristikih metoda za podeavanje PID regulatora kod regulacije frekvencije dvogeneratorskih sistema
Milica Bulatovi, Crnogorski elektrodistributivni sistem
Martin alasan, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehniki fakultet, Podgorica
 
R C6-03 Estimacija parametara dvodiodnog modela solarnih eilja
Draen Jovanovi, Crnogorski elektrodistributivni sistem
 
R C6-04 KOMPARACIJA STANDARDA I PREPORUKA ZA PRIKLJUENJE MIKRO ELEKTRANA NA ELEKTRODISTRIBUTIVNU MREU I PRIJEDLOG NJIHOVE IMPLEMENTACIJE U CRNOJ GORI
Jelena Gajovi, Crnogorski elektrodistributivni sistem
Ranko Vukovi, Crnogorski elektrodistributivni sistem
 
R C6-05 Modelovanje fotonaponskog panela primjenom neuralnih mrea
Maja Rolevski, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehniki fakultet
arko Zeevi, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehniki fakultet
 
R C6-06 Modelovanje i analiza fotonaponskog sistema za napajanje stambenog objekta u Podgorici
Vladimir Ivanovi, Pro Integris
 
R C6-07 Mogunost izgradnje i prikljuenja elektrana koje rade po principu razmjene energije na mjestu konekcije u Crnoj Gori
Anja Nedovi, Crnogorski elektrodistributivni sistem -CEDIS
Vladan Radulovi, Elektrotehniki fakultet,Univerzitet Crne Gore
 
R C6-08 Mogunosti poveanja prenosnog kapaciteta nadzemnih elektroenergetskih vodova u realnim meteorolokim uslovima
Duan (Dusan) Vui (Vucic), Crnogorski operator trita elektrine energije - COTEE (Montenegrin electricity market operator)
 
R C6-09 MPPT regulator snage zasnovan na neuralnim mreama
Marija Miliki, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehniki fakultet
arko Zeevi, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehniki fakultet
 
R C6-10 PREGLED METODA ZA PODEAVANJE PARAMETARA PID REGULATORA KOD AUTOMATSKOG UPRAVLJANJA FREKVENCIJOM DVOGENERATORSKIH SISTEMA
Milica Bulatovi, Crnogorski elektrodistributivni sistem d.o.o. Podgorica
Martin alasan, Univerzitet Crne Gore, Elektrotehniki fakultet, Podgorica
Milovan Radulovic, Elektrotehnicki fakultet, UCG
 
R C6-11 Skladitenje elektrine energije iz vjetroelektrana u reverzibilnim hidroelektranama
Nedis Dautbai, Elektrotehniki fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Hasan Mufti, Elektrotehniki fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Tatjana Konji, Elektrotehniki fakultet, Univerzitet u Sarajevu
Maja Mufti Dedovi, Elektrotehniki fakultet, Univerzitet u Sarajevu
 
R C6-12 Unapreena metoda procjene kapaciteta prikljuenja obnovljivih izvora energije na distributivnu mreu
Vito Kumelj, KORONA d.d.
Gorazd Krese, KORONA d.d.
Dejan Veluek, KORONA d.d.
Botjan Strmnik, KORONA d.d.
 
R C6-13 URAVNOTEENJE OPTEREENJA U NAPREDNOJ DISTRIBUTIVNOJ NISKONAPONSKOJ MREI SA FOTONAPONSKIM ELEKTRANAMA
Sakib Jusi, JP EP BiH- PODRUNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA
Emir Hrnji, JP EP BiH- PODRUNICA ELEKTRODISTRIBUCIJA ZENICA
 

STK D2 - informacioni sistemi i telekomunikacije

R D2-01 IMPLEMENTACIJA INTEGRACIJA I PARAMETRIZACIJA ENERGETSKIH APLIKACIJA U SKLOPU NOVOG SCADA/EMS SISTEMA U NACIONALNOM DISPEERSKOM CENTRU (NDC) I REZERVNOM DISPEERSKOM CENTRU (RDC) CRNOGORSKOG ELEKTROPRENOSNOG SISTEMA AD
Igor Bundalo, Institut Mihajlo Pupin
Nina Stojanovi, Institut Mihajlo Pupin
Goran Jakupovi, Institut Mihajlo Pupin
Ivan Gojkovi, Institut Mihajlo Pupin
Milan Josifovi, Institut Mihajlo Pupin
Elena Veljkovi-Grbi, Institut Mihajlo Pupin
Radomir Stamatovi, Institut Mihajlo Pupin
Katarina Jovanovi, Institut Mihajlo Pupin
 
R D2-02 Dispeerski trenani simulator srednjenaponske elektrine mree
Vladimir Nei, Institut Mihajlo Pupin - Automatika
ore Jovanovi, Institut Mihajlo Pupin - Automatika
Matija ivanovi, Institut Mihajlo Pupin - Automatika
 
R D2-03 Daljinski servisni pristup ureajima upravljanja i zatite u Hrvatskom operatoru prijenosnog sustava
Damir Jurasovic, Pro Integris d.o.o.
Suzana Javornik-Vonina, HOPS d.o.o.
Ana Kekelj, HOPS d.o.o.
Mario Javorovi, HOPS d.o.o.
Vladimir Vuji, HOPS d.o.o.