I SAVJETOVANJE CG KO CIGRE

I SAVJETOVANJE CG KO CIGRE
Hotel Maestral, Pržno, 12. - 16.10.2009.

PREFERENCIJALNE TEME

 

A1 - obrtne električne mašine

 1. Razvoj i proizvodnja novih i revitalizovanih generatora
 2. Sistemi nadzora i održavanja, pogonska iskustva
 3. Elektromotorni pogoni sopstvene potrošnje u elektranama

A2 - transformatori

 1. Pouzdanost transformatora, tehnički, ekonomski i strateški aspekti
 2. Nova dostignuća u istraživanju el.tranzijenta na karakteristike transformatora
 3. Održavanje transformatora na terenu, revitalizacija i rekonstrukcija
 4. Nove tehnologije i metode u konstrukciji, eksploataciji i praćenju energetskih i mjernih transformatora i regulacionih faznih transformatora

A3 - visokonaponska oprema

 1. Problematika pouzdanosti i održavanja visokonaponske opreme
 2. Ispitne metode, ispitivanja i standardi
 3. Nove tendencije u razvoju visokonaponske opreme

B1 - kablovi

 1. Kablovske mreže
 2. Eksploatacija kablova

B2 - nadzemni vodovi

 1. Savremene metode za projektovanje, utvrđivanje stanja, revitalizaciji, izgradnju i održavanje nadzemnih vodova
 2. Nove tehnologije, materijali,  komponente i tehnike za nadzemne vodove
 3. Standardi i propisi
 4. Gazdovanje i upravljanje nadzemnim vodovima u uslovima deregulisanog i konkurentnog tržišta

B3 - postrojenja

 1. Primjena novih tehnologija u postrojenjima
 2. Pouzdanost i sigurnost postrojenja
 3. Revitalizacija, proširenje kapaciteta i optimizacija postrojenja
 4. Regulativa u oblasti projektovanja, izgradnje, održavanja i eksploatacije postrojenja

B4 - visokonaponski jednosmjerni (HVDC) sistemi i energetska elektronika

 1. Energetska elektronika
 2. HVDC prenos električne energije

B5 - zaštita i automatizacija

 1. Primjena numeričkih releja u tehhnici relejne zaštite
 2. - Savremeni uređaji za zaštitu i lokalno upravljanje
  - Realizacija savremenih domaćih i/ili inostranih rješenja
  - Metode ispitivanja (tipska i komandna ispitivanja)
  - Analiza rada sistema zaštite, kriterijumi za zamjenu ili rekonstrukciju sekundarnih sistema

 3. Primjena informacionih tehnologija (IT)
 4. - Protokol IEC 61850
  - Primjena i iskustva sa Internet/Intranet i WEB aplikacijama
  - Telezaštita (komunikacioni mediji, iskustva i primjene)

 5. Mjerni i obračunski sistemi i sistemi za kvaliteet električne energije

C1 - razvoj i ekonomija EES-a

 1. Strategije razvoja sistema i kapitalne investicije
 2. Planiranje razvoja u uslovima nepouzdanosti potreba konzuma, proizvodnje i tržišta električne energije
 3. Uticaj lokacija budućih elektrana i regionalnih interkonekcija na adekvatnost i sigurnost sistema
 4. Revitalizacija generatorskih i mrežnih kapaciteta i sigurnost snabdijevanja konzuma
 5. Upravljanje imovinom elektroprivrednih kompanija i troškovi

C2 - eksploatacija i upravljanje EES-om

 1. Nove metode i alati za operativno upravljanje, vođenje i nadzor rada EES-a
 2. Razvoj standarda pouzdanosti rada u uslovima otvorenog tržišta i smanjenih margina sigurnosti
 3. Uticaj naglih promjena snage proizvodnje i potrošnje na rad EES-a

C3 - performanse sistema zaštite životne sredine

 1. Harmonizacija nacionalne i međunarodne regulative o životnoj sredini, standardi i direktive EU
 2. Zaštita životne i radne sredine
 3. - opšti i posebni ciljevi
  - identifikacija i utvrđivanje uticaja EES-a
  - vrednovanje ključnih parametara
  - monitoring procesa
  - upravljenje EES-om i aktivnosti

 4. Uticaj klimatskih promjena na funkcionisanje i razvoj energetike
 5. Akreditacija laboratorija u funkciji podrške zahtjeva ekoloških standarda
 6. Upravljanje otpadnim materijalima i rekultivacija životne sredine

C4 - tehničke performanse EES-a

 1. Performanse kvaliteta napajanja
 2. Elektromagnetna kompatibilnost
 3. Karakteristike atmosferskog pražnjenja i njegova interakcija sa sistemom
 4. Koordinacija izolacije
 5. Metodologije analize sigurnosti sistema

C5 - tržišta električne energije i deregulacija

 1. Balansno tržište i načini organizacije balansnog tržišta
 2. Kvalifikovani potrošači
 3. Maloprodajno tržište i načini pokrivanja odstupanja distributivnih gubitaka
 4. Informacioni sistem kao osnov za uspješno funkcionisanje tržišta električne energije

C6 - distributivni sistemi i decentralizovana proizvodnja

 1. Razvoj i rad energetskih sistema sa distribuiranim i obnovljivim izvorima energije (energija vjetra, sunčeva energija, bio energija)
 2. Razvoj malih elektrana i njihovo priključenje na mrežu
 3. Uticaj malih generatora na Distributivnu mrežu

D2 - informacioni sistemi i telekomunikacije

 1. Upravljanje EES-om korišćenjem aplikacija
 2. Napredne informacione i komunikacione tehnologije u službi poslovanja elektroprivredne organizacije
 3. Razvoj i izgradnja telekomunikacionih sistema elektroprivrede:  planiranje projektovanje i izgradnja TK mreže prenosa, digitalni sistemi prenosa, optički kablovi, korišćenje mreže operatora i planiranje pristupnih mreža
 4. Ulazak elektroprivrednih kompanija na deregulisano telekomunikaciono tržište

 

| >>