IN MEMORIAM : Prof. dr Lazar Ljubiša (1930 - 2021)

IN MEMORIAM

Prof. dr Lazar Ljubiša
(1930 - 2021)

Prof. dr Lazar Ljubiša, bio je dugogodišnji generalni direktor Elektroprivrede Crne Gore i Zajednice elektroprivrede Jugoslavije – Jugel. Ostaće upamćen po nemjerljivom doprinosu u izgradnji i razvoju elektroenergetskih sistema Crne Gore i nekadašnje Jugoslavije. Elektroenergetski sistem Crne Gore, u periodu dok je sa njim rukovodio Ljubiša, uspješno se razvijao, pouzdano funkcionisao i obezbjeđivao sigurno snabdijevanje potrošača električnom energijom. 

Novembra 1969. godine izabran je za generalnog direktora Zajednice jugoslovenske elektroprivrede – JUGEL, gdje je proveo tri mandata, do aprila 1982. godine. U tom periodu veoma uspješno je rukovodio zajedničkim radom, usklađenim razvojem i funkcionisanjem jugoslovenskog elektroenergetskog sistema.

U elektroprivrednim krugovima u zemlji i inostranstvu nazivali su ga ocem Osnovne 380 kV prenosne mreže – sistema Jugoslavije zbog neizmjernog doprinosa koji je dao u njenoj izgradnji.  

Osnovna 380 kV prenosna mreža – sistem Jugoslavije „Nikola Tesla“, investicija vrijedna 1,15 milijardi dolara, obuhvata 4.200 km dalekovoda 380 kV sa 33 transformatorske stanice 380/110 kV ukupne nominalne snage 19.750 MVA i važio je za jedan od najvećih realizovanih projekata, ne samo u Jugoslaviji i Evropi, već i u svijetu.

U aprilu 1976. godine u okviru EPCG formirane su, prema tadašnjoj zakonskoj terminologiji, osnovne organizacije udruženog rada: OOUR HE „Piva“, OOUR HE „Perućica“, OOUR Elektroprenos i OOUR Elektrogradnja. Za sjedište Elektroprivrede Crne Gore izabrana je upravna zgrada „Crnogorskih elektrana“ u Nikšiću, podignuta 1960. godine. Početkom 1977. godine za generalnog direktora Elektroprivrede Crne Gore postavljen je diplomirani ekonomista Arsenije Jovanović, a nakon njega (1981) za generalnog direktora izabran je dr Lazar Ljubiša, koji je od 1959. do 1965 godine bio Glavni inženjer za izgradnju elektroprivrednih objekata i Glavni inženjer za prenos električne energije u preduzeću „Dalekovod“ u Titogradu, a kasnije i generalni direktor Zajednice jugoslovenske elektroprivrede.

Ogroman doprinos Lazar Ljubiša dao je u razvoju elektrodistributivne i posebno prenosne mreže u Crnoj Gori, razvoju naše kompanije i crnogorskog elektroenergetskog sistema u cjelini. Bio je čvrst zagovornik da se prvo gradi hidroelektrana „Mratinje“, odnosno „Piva“, a  odmah nakon nje Termoelektrana „Pljevlja“, što je i realizovano.

U  zvanju predavača, višeg predavača, vanrednog i redovnog profesora, u honorarnom radnom odnosu – bez naknade, na Elektrotehničkom fakultetu Univerziteta Crne Gore predavao je predmet Prenos električne energije od 1962. do 1986. godine i predmet Elektroprivreda od 1986. do 1990. godine.

Na Elektrotehničkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu, 1976. godine, odbranio je doktorsku disertaciju iz oblasti optimizacije rada elektroenergetskog sistema.

Objavio je veliki broj stručnih radova iz oblasti rada, razvoja i funkcionisanja elektroenergetskih sistema i interkonekcija.

Dobitnik je i priznanja za životno djelo Crnogorskog komiteta Međunarodnog vijeća za velike električne mreže – CIGRE i njen počasni član od 2011.

Nosilac je velikog broja domaćih i stranih odlikovanja i naučnih i stručnih priznanja.

Po završetku svog aktivnog rada i angažovanja u Elektroprivredi Crne Gore i Jugoslavije i domaćim i međunarodnim stručnim organizacijama i asocijacijama iz oblasti energetike, nastavio je da živi u svom rodnom Svetom Stefanu.

Lazar Ljubiša sahranjen na groblju Manastira Praskavica u Svetom Stefanu.