Crnogorski The pages are under construction

Učešće CG KO CIGRE na 4. Sastanku Tehničkog savjetodavnog komiteta SEERC-a 25 – 26.01.2018., Rim, Italija

Na 4. Sastanku Tehničkog savjetodavnog komiteta SEERC-a, naš komitet je predstavljala Mr Milica Deretić, sekretar CG KO CIGRE. Sastanku su prisustvovali predstavnici nacionalnih komiteta CIGRE Austrije, BiH, Hrvatske, Grčke, Italije, Kosova, Rumunije, Srbije, Slovenije, Turske i Ukrajine.

Osnovna tema sastanka je bila priprema II Savjetovanja SEERC koje će biti održano 12-13.06.2018. godine u Kijevu.

Na Savjetovanju će biti prezentirani radovi u okviru sljedeće 3 teme:

  • Tema 1: Regionalni aspekti razvoja tržišta električne energije i tranzicija - Vizija budućeg energetskog tržišta centralne i jugoistočne Evrope, mjerenja u regionu, nova pitanja trgovine, nove interkonekcije (DV i kablovski vodovi, podmorski kablovi, HVDC), angažovanje potražnje u procesu marketinga. Ovu temu će biti koordinirati CIGRE studijski komiteti: C5, C2, D2, B1 i B2.
  • Tema 2: Otpornost elektroenergetskih sistema u regionu SEERC - Primjeri prekida u snabdijevanju električnom energijom (ledene oluje, poplave, grmljavina, hakerski napadi, fizički napadi, požari, zemljotresi), upravljanje problemima otpornosti uzimajući u obzir nove kodekse mreže, programe pripreme, primjere dobre prakse. Ovu temu će biti koordinirati CIGRE studijski komiteti: B2, B5, C2, C5 i D2.
  • Tema 3: Inovacije u elektroenergetskoj infrastrukturi u region - Tehničke i netehničke inovacije u sektoru električne energije u regionu, Microgrids i SmartGrids projekti, prilagođavanje potražnje, proboj električnih vozila, inovacije u procesima rada sistema, novi poslovni okviri, inteligentne usluge. Ovu temu će biti koordinirati CIGRE studijski komiteti: C1, C6, A2, A3 i D1.

Dr Zoran Miljanić, predsjednik STK C1, će ispred Crnogorskog komiteta CIGRE dati doprinos u selekciji prijava i recenziji radova za Temu 3.

 
 

Više podataka o II Savjetovanju SEERC na http://www.cigre-seerc.org/staticAdminMgr.php?action=read&menu=seerc_conference_2018

Workshop na temu “Resilience of grid: events and solutions” održan je 26.01.2018. godine.