Crnogorski The pages are under construction

IN MEMORIAM - NIKOLA M. MIHALJEVIĆ (1935-2016)

Rođen je u Gluhom Dolu. Završio je Elektrotehničku školu u Titogradu, a Elektrotehnički fakultet u Zagrebu (1961.). Radio je u „Dalekovod“-u – Titograd, gdje je bio angažovan na projektu DV Kotor-Glava Zete (1956-1957.). Na poslovima glavnog inženjera upravljanja i zaštite radi od 1962. , u tada novoformiranoj „Elektrocrnojgori“. Od 1971. bio je šef Službe mjerenja, zaštite i telekomunikacija, a od 1976. direktor RZ „Elektroprenos“ i kasnije tehnički direktor „Elektroprenos“-a. Direktor „Elektroprenos“-a u okviru EPCG je bio do 1995., a do penzionisanja 1999. bio je savjetnik Izvršnog direktora.

Kao istaknuti stručnjak bio je angažovan u stručnim organima EPCG i član Savjeta „JUGEL“-a za oblast kratkih spojeva i prenapona, gdje je dao značajan doprinos definisanju parametara 400 kV mreže Jugoslavije – II faza. U Zajednici jugoslovenske elektroprivrede bio je delegat u Skupštini i Izvršnom odboru u više mandata. Bio je Generalni sekretar Presjedništva Saveza društva za električna mjerenja Jugoslavije. Bio je i predsjednik Izvršnog odbora Republičke Samoupravne zajednice elektroprivrede Crne Gore.
U Jugoslovenskom komitetu CIGRE – Međunarodne konferencije za velike električne mreže, bio je član Izvršnog i Nadzornog odbora. Jedan je od osnivača „CG KO CIGRE“, a kao dugogodišnji predsjednik Nadzornog odbora izabran je za njegovog stalnog počasnog člana.
Dobitnik je Plakete za doprinos izgradnji 400 kV mreže, više priznanja Zajednice elektroprivrede Jugoslavije i Priznanja za životno djelo „CG KO CIGRE“ (2015).

Bio je najbolji predstavnik ne one paradne, već autentične Crne Gore. Nikola je bio skroman čovjek, delikatan, u poslu krajnje profesionalan, odsječan i više nego precizan. Bio je odličan đak, student, odličan elektroinženjer. Ostao je zapamćen kao odan i pouzdan prijatelj koji vas je prihvatao onakvim kakvim jeste, bez želje da vas kori ili mijenja. I uvijek spreman da pomogne.
Ono što bi voljeli da čujete o sebi na kraju života, trebalo bi da posluži i kao putokaz za života. Nikola se sa tom mudrošću rodio i sa njom živio.