CG KO CIGRE

CIGRE (Conseil International des Grands Rseaux lectriques) - Meunarodno vijee za velike elektrine mree je jedna od vodeih meunarodnih organizacija koja se bavi tehnikim, ekonomskim, organizacionim i regulatornim aspektima elektroenergetskih sistema. To je meunarodna nevladina i neprofitna organizacija sa sjeditem u Parizu, osnovana 1921. godine sa ciljem da uvrsti i razvije razmjenu strunih znanja i informacija, meu strunjacima svih zemalja o problematici proizvodnje i visokonaponskog prenosa elektrine energije... >>

Crnogorski Komitet Meunarodnog vijea za velike elektrine mree je samostalna, dobrovoljna organizacija, koja se na domaem i meunarodnom planu bavi strunim i naunim pitanjima iz podruja proizvodnje, prenosa i distribucije elektrine energije, proizvodnje elektrine opreme i problematikom elektroenergetskih sistema. ... >>


Dogaaji

VII SAVJETOVANJE CG KO CIGRE

Obavještavamo Vas da e se VII Savjetovanje CG KO CIGRE odrati od 18 - 20.05.2021. g. u Beiima. Sa zadovoljstvom Vas pozivamo da prijavite svoje radove.

Vani datumi:

  • dostava prijave i saetka rada – 10.02.2021.
  • obavještenje o prihvatanju prijave rada – 15.02.2021.
  • dostava cijelog rada – 15.03.2021.
  • obavještenje o prihvatanju rada  - 25.03.2021.

 

UPUTSTVA

opsirnije >>>


Okrugli sto Integracija obnovljivih izvora energije u EES Crne Gore: Obazrljivo pristupiti izgradnji obnovljivih izvora energije

Budva, PR pres servis – Crna Gora treba da nastavi podsticanje proizvodnje elektrine energije iz obnovljivih izvora, ali da obazrljivo pristupi njihovoj izgradnji, jer e se to odraziti na poveanje rauna za struju graana.
To je ocijenjeno tokom drugog dana Petog savjetovanja Crnogorskog nacionalnog komiteta Meunarodnog savjeta za velike elektrine mree (CG KO CIGRE), koje e trajati do 12. maja u Beiima.

Predstavnik Crnogorskog operatora trišta elektrine energije, Vojislav Srdanovi, kazao je da proizvodnja elektrine energije iz obnovljivih izvora energije ima višestruki znaaj.
„Naša zemlja je, slijedei evropsku legislativu, donijela odluku da ustupi sistem posticanja proizvodnje elektrine energije iz obnovljivih izvora i primjenila je model garantovane cijene, otkupa i oslobaanja proizvoaa elektrine energije iz obnovljivih izvora energije troškova balansiranja prenosnog sistema“, pojasnio je Srdanovi.

OpširnijeSveano otvaranje 5. Savjetovanja CG KO CIGRE: Crna Gora ima namjeru da postane energetsko vorite cijelog regiona


Budva, PR pres servis – Crna Gora ima namjeru da postane energetsko vorište cijelog regiona, poruila je ministarka ekonomije Dragica Sekuli, navodei da je u narednom periodu vano da drava odredi koje su joj pametne investicije u elektroenergetski sistem.


Ona je veeras, na otvaranju Petog savjetovanja Crnogorskog nacionalnalnog komiteta Meunarodnog savjeta za velike elektrine mree (CG KO CIGRE), koje e trajati do 12.maja u Beiima, podsjetila da je Crna Gora lanica energetske zajednice od 2006. godine i da je za period dui od deset godina uradila puno.


Opširnije.