CG KO CIGRE

 

CIGRE (Conseil International des Grands Réseaux Électriques) - Međunarodno vijeće za velike električne mreže je jedna od vodećih međunarodnih organizacija koja se bavi tehničkim, ekonomskim, organizacionim i regulatornim aspektima elektroenergetskih sistema. To je međunarodna nevladina i neprofitna organizacija sa sjedištem u Parizu, osnovana 1921. godine sa ciljem da učvrsti i razvije razmjenu stručnih znanja i informacija, među stručnjacima svih zemalja o problematici proizvodnje i visokonaponskog prenosa električne energije.

... >>

Crnogorski Komitet Međunarodnog vijeća za velike električne mreže je samostalna, dobrovoljna organizacija, koja se na domaćem i međunarodnom planu bavi stručnim i naučnim pitanjima iz područja proizvodnje, prenosa i distribucije električne energije, proizvodnje električne opreme i problematikom elektroenergetskih sistema.... >>


Događaji

Priznanja zaslužnim članovima CG KO CIGRE

U čast jubileja – 100 godina od osnivanja CIGRE, od VII Savjetovanja će biti ustanovljena praksa odavanja priznanja i plaketa zaslužnim članovima CG KO CIGRE, kao gest kolegijalnosti i iskrene pažnje. Priznanja i plakete je tokom ceremonije Svečanog otvaranja uručio predsjednik CG KO CIGRE, g-din Predrag Mijajlović. Priznanja u znak zahvalnosti za dugogodišnji, neprekidni rad na organizaciji i afirmaciji CG KO CIGRE  dodijeljena su Momiru Grboviću, Milici Deretić i Snežani Stanković. Plakete u znak zahvalnosti za dugogodišnji, stalni i izuzetno kvalitetan stručni rad u CG KO CIGRE dodijeljene su Vlajku Jaukoviću, Borislavu Brnjadi, Slavki Marković i Ranku Vukotiću. Plakete u znak zahvalnosti za dugogodišnju saradnju i doprinos razvoju CG KO CIGRE dodijeljene su Snežani Ivanović , Blagoti Novoselu i Dragutinu Martinoviću.

Priznanje za životno djelo dodijeljeno je istaknutom stručnjaku, profesorici Elektrotehničkog fakulteta Univerziteta Crne Gore u Podgorici, Prof.dr Jadranki Radović.

opsirnije >>>


Zaključci Skupštine CG KO CIGRE

Na redovnoj sjednici Skupštine CG KO CIGRE održanoj 29.09.2021. godine usvojeni su novi Statut CG KO CIGRE  i Poslovnik o radu Skupštine.

Skupština je jednoglasno donijela odluku o izboru Doc.dr Martina Ćalasana za novog potpredsjednika CG KO CIGRE. Takođe, nakon upoznavanja Skupštine sa potrebom za izborom novih članova Upravnog odbora i prijedlogom UO, jednoglasno su izabrani novi predsjednici studijskih komiteta:

  • STK A1 – MSc Mihailo Micev, dipl.el.ing.
  • STK A2 – Janko Gardašević, dipl.el.ing.
  • STK B1 – Boris Babović, dipl.el.ing.
  • STK B3 – Nikola Daković, dipl.el.ing.
  • STK C1 – Ranko Vuković, dipl.el.ing.
  • STK C2 – Ljubo Knežević, dipl.el.ing.
  • STK C4 – MSc Vladan Durković, dipl.el.ing.
  • STK C5 – Darko Krivokapić, dipl.el.ing. i
  • STK C6 – Vanja Maksimović, dipl.el.ing.

Prof.dr Jadranka Radović je nakon priznanja za životno djelo stekla status počasnog člana Crnogorskog komiteta CIGRE.

opsirnije >>>